ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เอกสารดาวน์โหลด: 
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2561
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
กำลังคนภาครัฐ

          การขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ประเทศย่อมขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของกำลังคนภาครัฐที่เหมาะสม รัฐบาลและส่วนราชการจึงต้องมีการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเพื่อให้ส่วนราชการมีกำลังคนที่พอเพียงในทุกระดับตำแหน่ง มีการกระจายในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความต่อเนื่องของกำลังคนคุณภาพในระยะยาว
          สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดทำรายงาน “กำลังคนภาครัฐ 2560 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ”  (ข้อมูล ณ 1 เมษายน 2560) ขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลกำลังคนในมิติต่างๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐประเภทหนึ่งที่มีบทบาทภารกิจที่สำคัญ ปฏิบัติงานครอบคลุมเกือบ 200 ส่วนราชการทั้งระดับกระทรวง ระดับกรม และสำนักงานรัฐมนตรี
          รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย สาระสำคัญ ตารางสถิติข้าราชการพลเรือนสามัญในภาพรวม ข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งระดับสูง รายละเอียดในแต่ละส่วนราชการ  ส่วนราชการ ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง อายุ เพศ ระดับการศึกษา รายละเอียดสายงาน ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง รวมถึงการบรรจุและการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และมีการย้ายสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ จากกระทรวงยุติธรรม ไปสังกัดส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และทบวง
          สำนักงาน ก.พ. หวังว่า เนื้อหาในรายงานนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจ ให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกำลังคนภาครัฐ
และการจัดทำรายงานฉบับนี้ จะไม่สามารถดำเนินการได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดทำข้อมูลกำลังคน  สำนักงาน ก.พ. จึงขอขอบคุณทุกส่วนราชการมา ณ โอกาสนี้

สำนักงาน ก.พ.
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
ISBN: 978-616-548-200-4

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)