ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2561
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น

และการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)