ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2561
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
รับราชการ

รวมกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ตามมาตรา 53 มาตรา 56 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)