ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เอกสารดาวน์โหลด: 
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
กำลังคนภาครัฐ

          สำนักงาน ก.พ. จัดทำรายงานกำลังคนภาครัฐ 2561 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2561) เพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมในมิติต่าง ๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

          เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย สาระสำคัญ ตารางสถิติข้าราชการพลเรือนสามัญในภาพรวม ข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งระดับสูง  รายละเอียดในแต่ละส่วนราชการ ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง อายุ เพศ และระดับการศึกษา รายละเอียดสายงาน และระดับตำแหน่ง นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมการบรรจุและการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วย ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการจัดตั้งส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้น จำนวน 1 ส่วนราชการ  คือ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

          สำนักงาน ก.พ. หวังว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยขน์แก่ส่วนราชการ บุคลากร และผู้ที่สนใจ ในการใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล หรือในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานนี้ จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดส่งข้อมูลกำลังคน สำนักงาน ก.พ. จึงขอขอบคุณทุกส่วนราชการมา ณ โอกาสนี้

 

สำนักงาน ก.พ.
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
ISBN: 978-616-548-205-9

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)