ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562
Document type: 
หนังสือ คู่มือ

ก.พ. ได้จัดทำคู่มือฉบับใหม่เพื่อให้ส่วนราชการได้ใช้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)