ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
การบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือการดำเนินการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ รับราชการต่อไป

ตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 

 

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)