ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
วารสารข้าราชการ

วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

 

Key Words / คำสำคัญ :
21 th Century, Competency, Strategic, Management, VUCA, Covid-19, Change, Workforce,
Government, Digital, Skill, New Normal, Crisis, Work from Home, WFH, Human Resource
Management, Human Resource Development, HRD, HRM
ศตวรรษที่ 21, สมรรถนะ, นักบริหารระดับสูง, กลยุทธ์, กำลังคน, ภาครัฐ, การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019, โควิด-19, ดิจิทัล, การทำงานที่บ้าน, การทำงานนอกสถานที่, ทักษะ, การบริหารคน,
การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)