ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
คุณธรรมจริยธรรม

แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในยุคการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับสถานการณ์ Disruption

เสนอที่ประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
และ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

โดย  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
สำนักงาน ก.พ.

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)