ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เอกสารดาวน์โหลด: 
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2564
Document type: 
หนังสือ คู่มือ
Tags: 
กำลังคนภาครัฐ

           สำนักงาน ก.พ. จัดทำรายงานกำลังคนภาครัฐ 2563 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ข้อมูลณ 1 กันยายน 2563) เพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมในมิติต่าง ๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย สาระสำคัญ ตารางสถิติข้าราชการพลเรือนสามัญในภาพรวม การบรรจุและการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งระดับสูง รายละเอียดในแต่ละส่วนราชการ ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง อายุ เพศ และระดับการศึกษา รายละเอียดสายงาน และระดับตำแหน่ง 
            สำนักงาน ก.พ. หวังว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนราชการ และผู้ที่สนใจเพื่อการใช้ประโยชน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานนี้ จะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการในการจัดส่งข้อมูลกำลังคน  สำนักงาน ก.พ. จึงขอขอบคุณทุกส่วนราชการมา ณ โอกาสนี้

สำนักงาน ก.พ.

Dashboard ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ : ข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี พ.ศ. 2562 - 2564

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)