ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เอกสารดาวน์โหลด: 
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2565
Document type: 
โบชัวร์ แผ่นพับ ..

การรายงานตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศที่จะศึกษา

นักเรียนจะต้องรีบรายงานตัวต่อ สนร. โดยอีเมล์ oea@ocsc.org.au หรือโทรศัพท์ 02-62811371  โดยส่งเอกสารต่างๆ ดังนี้
1. แบบรายงานตัวไปศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. มอบให้ กรอกที่อยู่ชั่วคราว หรือถาวร(ถ้ามีแล้ว)ในต่างประเทศ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจน เพื่อ สนร. จะได้ส่งหนังสือตอบรับการมาศึกษาพร้อมเอกสารสำคัญต่างๆ ให้นักเรียนเพื่อดำเนินการต่อไป กรณีที่แบบรายงานตัวฯ หาย ให้อีเมล์แจ้งรายละเอียดให้ สนร. ทราบทันที
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรายละเอียดของผู้เดินทาง )
3. สำเนาวีซ่านักเรียนที่ระบุ visa start and visa expire date
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายก่อนการเดินทางที่ทาง ก.พ.ได้ให้มาก่อนการเดินทาง
6. สำเนาบัตรประกันสุขภาพ OSHC (หรือส่งมาภายหลังหลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยได้ออกให้แล้ว)
7. แบบยินยอมให้ตรวจผลการศึกษา (Consent to the disclosure) และStudent detail ที่ทาง สนร.ได้จัดส่งให้

รูปแบบการนำเข้า: 
Upload (มีไฟล์บนเครื่องของท่าน)