ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
 • ส่วนราชการสามารถพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อใช้งานเป็นการภายในได้
 • ข้าราชการสามารถตรวจสอบข้อมูล ประวัติการดำรงตำแหน่ง ฯลฯ ของ ตนเองผ่านระบบเครือข่ายได้
 • เป็นระบบทึ่สนับสนุนงานประจำต่าง ๆ ของการเจ้าหน้าที่ เช่น การออกคำสั่ง...
 • สนับสนุนการทำงานแบบเครือข่าย
 • สามารถส่งข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารกำลังคนภาครัฐได้
 • มีรายงานเป็นรายบุคคลที่สามารถช่วยสนันสนุนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารได้
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลายระดับ ได้แก่ ระดับประเทศ / ระดับจังหวัด /ระดับกระทรวง /ระดับกรม
 • สามารถกำหนดการใช้งาน USER ได้หลายระดับ เช่น ระดับบริหารจัดการ ระดับผู้บริหาร ระดับเจ้าหน้าที่ ฯลฯ
 • สามารถถ่ายโอนข้อมูลรายบุคคลระหว่างส่วนราชการได้
 • สนับสนุนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI)
 • สามารถใช้กับฐานข้อมูล Oracle และ MS Access