ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ระบบ DPIS สามารถผลิตสารสนเทศสำเร็จรูปได้ดังนี้

 • โครงสร้างและตำแหน่ง
 • โครงสร้างส่วนราชการ โครงสร้างตามกฎหมาย/โครงสร้างตามมอบหมายงาน/โครงสร้างการแบ่งงานตามคำสั่งมอบหมายงาน
 • ข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/
  • ประวัติการดำรงตำแหน่ง
  • ประวัติการรับเงินเดือน
  • ประวัติการรับเงินเพิ่มพิเศษ
  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการอบรม/ดูงาน/สัมมนา
  • ความสามารถพิเศษ
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  • ทายาท
  • ประวัติการลา
  • ประวัติทางวินัย
  • ประวัติราชการพิเศษ
  • ประวัติความดีความชอบ
  • ประวัติการสมรส
  • ประวัติการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  • ประวัติรับพระราชทานเครื่องราชฯ
  • เวลาทวีคูณ
  • ประวัติการรับเงินพิเศษ
  • สอบถามข้อมูล
  • บัญชีแนบท้ายคำสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/รับโอน
  • สอบถามข้อมูลข้าราชการ/ลูกจ้างสมควรสับเปลี่ยน
  • บัญชีแนบท้ายคำสั่งย้าย
  • สอบถามข้าราชการที่มีคุณสมบัติได้เลื่อนตำแหน่ง
  • บัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้นเงินเดือน
  • สอบถามรายชื่อข้าราชการ/ลูกจ้างที่จะเกษียณอายุราชการ
  • บัญชีแนบท้ายคำสั่งออกจากราชการ การลา/สาย/ขาด
  • ข้อมูลการสอบทางวินัย
  • ออกหนังสือรับรอง
  • จัดส่งข้อมูลตามแบบ คปร.7
  • จัดส่งข้อมูลตามรูปแบบมาตรฐานกลางของสำนักงาน ก.พ. เพื่อรวบรวมข้อมูลภายรวมของประเทศ
  • ถ่ายโอน ข้อมูลรายบุคคล
  • รับโอนข้อมูลรายบุคคล
  • จัดทำข้อมูลสรุป