ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กำหนดรหัสมาตรฐานที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ (คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบกำหนดรหัสมาตรฐาน)

username : dpis

password : dpis

ตรวจสอบรหัสมาตรฐานต่างๆ ที่ใช้ในระบบ DPIS 3.5 และ PPIS 3.5 กรณีไม่พบข้อมูลที่ต้องการ ให้เพิ่มเข้าสู่ระบบรหัสมาตรฐานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล แล้วนำรหัสข้อมูลดังกล่าวไปเพิ่มในระบบ DPIS 3.5 และ PPIS 3.5 ด้วยอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ทุกส่วนราชการมีการใช้รหัสเป็นมาตรฐานเดียวกัน