ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ก.พ. และสำนักงาน ก.พ. มีภารกิจตามกฎหมายในการดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ มาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงมีวินิจฉัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อทำหน้าที่ในการจัดส่งและดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ

ด้วยภารกิจการดูแลจัดการศึกษาที่รับผิดชอบเป็นเวลานาน ทำให้สำนักงาน ก.พ. มีองค์ความรู้และเครือข่ายด้านการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างกว้างขวาง ประกอบกับเป็นหน่วยงานภาครัฐเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว จึงได้รับความเชื่อถือจากผู้ปกครอง นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เสมอมา ด้วยความเป็นหน่วยงานที่ให้บริการปรึกษา แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศอย่างเป็นกลาง โดยไม่มีผลประโยชน์แฝงเร้น นอกจากจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองแล้ว ยังจะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ในการตัดสินใจเพื่อลงทุนด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ทำให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ รอบด้าน และหลากหลาย มากขึ้น

ข่าวการศึกษาต่อ