ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

สัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกัน

 

แบบฟอร์ม

1. แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับนักเรียนทุน เพื่อประกอบการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

2. แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับข้าราชการ เพื่อประกอบการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

3. คำแนะนำและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพกาย - สุขภาพจิต

4. สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการที่จะไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

 

ข่าวการศึกษาต่อ