ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ความพร้อมด้านภาษาและทักษะด้านต่าง ๆ ขั้นตอนการดำเนินการ
การดำเนินการระหว่างการศึกษา ** อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล **

เมื่อนักเรียนใกล้จะสำเร็จการศึกษานักเรียนจะต้องแจ้งกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ฯ ทราบ เพื่อ สนรฯจะได้จ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน และค่าระวางสิ่งของให้นักเรียน โดยนักเรียนจะต้องเดินทางกลับในโอกาสแรกที่จะกระทำได้ และก่อนที่นักเรียนจะเดินทางกลับนักเรียนจะต้องนำเอกสารต่าง ๆ ต่อไปนี้ติดตัวมาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณาปรับวุฒิ คือ

1. Complete Transcript(ถ้าสถานศึกษาออกให้ทัน)
2. หลักฐานจากสถานศึกษา เช่นประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาออกโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือหนังสือรับรองจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
- วันที่สำเร็จการศึกษา หมายถึง วันที่ สถานศึกษาระบุว่า Completed all requirements มิใช่วันรับปริญญา (degree will be conferred)
3. บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
4. วิทยานิพนธ์ (สำหรับนักเรียนที่ศึกษาปริญญาเอก)

เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้ว จะต้องรีบไปรายงานตัว ณ สำนักงาน ก.พ. และมอบหลักฐานสำเร็จการศึกษาดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้นักเรียนกรอกแบบรายงานตัวกลับ และดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับการรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ นักเรียนทุนรัฐบาลที่มีสถานะเป็นข้าราชการจะต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการในวันที่ถัดไปจากวันที่ เดินทางถึงประเทศไทย (ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล) และรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการในวันที่ 2 นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย (เขตจังหวัดอื่น)

การพิจารณาคุณวุฒิ

ในการพิจารณาคุณวุฒิมีแนวทางดำเนินการ 3 ประการคือ

1. นักเรียนทุนรัฐบาลต้องศึกษาวิชาตามแนวทางที่ทางราชการกำหนดไว้แต่ต้นจะเปลี่ยนแนวการศึกษา หรือเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ. มิได้ นักเรียนจะไม่ได้รับการพิจารณาคุณวุฒิ หากฝ่าฝืนมติหรือศึกษาไม่ตรงแนวการศึกษา และหากนักเรียนเป็นข้าราชการ ก็อาจได้รับโทษทางวินัยด้วย

2. นักเรียนทุนรัฐบาลที่สำเร็จการศึกษาตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด เมื่อรายงานตัวเพื่อเข้าปฏิบัติราชการแล้วให้ยื่นหลักฐานแสดงว่าสำเร็จการศึกษา (ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้อม Transcript of records) ต่อสังกัด ซึ่งจะส่งเรื่องไปยังสำนักงาน ก.พ.เพื่อพิจารณาคุณวุฒิว่าควรจะได้รับเงินเดือนในระดับใด ขั้นใด

3. สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่เปลี่ยนแนวการศึกษา หรือศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก ก.พ.นั้น เรื่องนี้ คณะรัฐมนตรี ได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2512 ได้ลงมติตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0403/ว.83 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2513 กำหนดให้เป็นหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาคุณวุฒิของผู้ที่สำเร็จการศึกษา ณ ต่างประเทศ ซึ่งได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มขึ้น โดยฝ่าฝืนมติ ก.พ.หรือศึกษานอกเหนือจากแนวทางที่กำหนด

ข่าวการศึกษาต่อ