ปลูกจริยธรรม

 

"บ้านเมืองหรือสังคมที่ได้ชื่อว่าผู้คนดำรงชีวิตอยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม จะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญ" ในสังคมไทยนั้นมีการดำเนินวิถีชีวิตตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่หยั่งรากลึกมายาวนานประกอบกับส่วนราชการมีกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนเป็นผู้ที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี และกระทำตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ย่อมประสบความสำเร็จในการสร้างสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม

สำนักงาน ก.พ. เห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการพลเรือนทุกระดับ จึงดำเนินการจัดตั้ง "ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม" ขึ้นเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงเครื่องมือ กลไก และแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการพลเรือน พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา แนะนำและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสนอคณะรัฐมนตรี ดำเนินการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และประสานความร่วมมือในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายอื่นๆ

 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม  สำนักงาน ก.พ.

ชั้น 7 - 8  อาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. 

ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 

โทร. 0 2547 1714  โทรสาร. 0 2547 1727