ประวัติความเป็นมาของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายทางด้านจริยธรรมในระบบราชการ รวมทั้งประสานส่งเสริมเครือข่ายกับองค์กรและบุคลต่างๆในเรื่องการส่งเสริมจริยธรรม การจัดฝึกอบรมด้านจริยธรรม: หลักสูตรวิทยากรจริยธรรม หลักสูตรการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตรการเสริมสร้างจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม และจัดทำค่านิยมสร้างสรรค์เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ต่อมา ประเด็นเกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรมได้รับความสำคัญเพิ่มยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 กำหนดเป็นนโยบายสำคัญของราชการ ประกาศเป็นแผนระดับประเทศ และให้ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกลไกภายในเพื่อสร้างความใสสะอาดและโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ที่ประกอบด้วย ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด แผนกลยุทธ์หน่วยงานใสสะอาด และรายงานผลการดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นรายปี

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 ได้เห็นชอบมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในวงราชการ และแนวทางดําเนินการในการพัฒนาระบบราชการ และมอบหมายให้สํานักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพหลักการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การรณรงค์และส่งเสริมค่านิยมรักความซื่อสัตย์ สุจริต การสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในฐานะที่เป็นกลไกซึ่งจะขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นระบบที่สร้างประโยชน์เพื่อประชาชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง หลังจากนั้นเป็นต้นมา ภาครัฐและราชการ จึงได้มีแนวนโยบาย และการกำหนดเรื่องนี้ไว้ในกฎหมายระดับต่างๆ มาโดยตลอด ส่งผลให้ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ต้องขยายมิติ และเพิ่มความรับผิดชอบการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อรองรับนโยบาย และกฎหมายต่างๆเหล่านี้มาตามลำดับ

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม เคยมีฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งในสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. มีพันธกิจในเรื่องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการทำงาน โดยการศึกษา การวิจัย การพัฒนา การส่งเสริม การให้คำปรึกษาการสร้างเครือข่าย รวมทั้งการสร้างสรรค์และเผยแพร่สื่อรณรงค์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ราชการใสสะอาด การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และการประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้

 1. การเสริมสร้างส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนเพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและร่วมสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่มุ่งประโยชน์สุขของประชาชน
 2. การสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน และภาคีการพัฒนาต่างๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 3. การรณรงค์และประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตจากทุกภาคส่วน ในการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีหน้าที่ของข้าราชการที่ดีเพื่อสร้างประเทศไทยใสสะอาด
 4. การเสริมสร้างให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 5. การเสริมสร้างข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาและสามารถประยุกต์หลักดังกล่าวสำหรับการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม
 6. การสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อป้องกันพฤติกรรมของข้าราชการที่ไม่พึงประสงค์
 7. การสร้างแรงจูงใจแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ราชการเกิดความโปร่งใส เป็นธรรม
 8. การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และจัดช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการที่จะตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ
 9. การผลิตสื่อเผยแพร่ตามโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร้างราชการและประเทศไทยให้ใสสะอาด
 10. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน สื่อมวลชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ได้มีประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของสำนักงาน ก.พ. ยกฐานะของศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ขึ้นเป็นสำนักหนึ่งภายในสำนักงาน ก.พ. โดยมีภาระกิจหลักดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะนโยบายและกลยุทธิ์การส่งเสริมจริยธรรม เพื่อราชการใสสะอาด
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน
 3. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และกลไก เพื่อสนับสนุนส่วนราชการในการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการพลเรือน
 4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษาและแนะนำและติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการติดตามส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
 5. ดำเนินการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสร้างสรรค์สื่อรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน
 6. ดำเนินการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายอื่นๆ
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ข่าวจริยธรรม