เกี่ยวกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ...

ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หนังสือเวียน

          สิ่งที่ส่งมาด้วย
          : แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (.doc)
          : แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (.pdf)

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

 

รายชื่อส่วนราชการ
ที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

กรณีตรวจสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมชุดใหม่แล้ว
สำนักงาน ก.พ. จะลงประกาศ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการเผยแพร่เพื่อทราบ

คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 9 สิงหาคม 2561 ตรวจสอบ
2 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2 พฤศจิกายน 2558 ตรวจสอบ
3 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 1กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบ
4 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบ
5 สำนักงบประมาณ 15 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบ
6 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 15 มกราคม 2556 ตรวจสอบ
7 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 3 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบ
8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 3 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบ  
9 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 23 ธันวาคม 2563  ตรวจสอบ
10 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 7 มกราคม 2563 ตรวจสอบ
11 กรมประชาสัมพันธ์ 23 ธันวาคม 2563   ตรวจสอบ
12 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 9 ธันวาคม 2553 ตรวจสอบ
13 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 7 สิงหาคม 2558 ตรวจสอบ
14 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 16 มีนาคม 2563 ตรวจสอบ
15 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร    
16 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง    
# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
17 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 15 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบ  
18 กรมธนารักษ์ 5 กรกฎาคม 2561 ตรวจสอบ
19 กรมบัญชีกลาง 18 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบ
20 กรมศุลกากร 21 มกราคม 2562 ตรวจสอบ
21 กรมสรรพสามิต 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบ
22 กรมสรรพากร 4 มกราคม 2559 ตรวจสอบ
23 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  8 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบ 
24 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 18 สิงหาคม 2563  ตรวจสอบ
25 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 6 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบ 
# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
26 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 7 มกราคม 2563 ตรวจสอบ
# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
27 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ
28 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 10 มกราคม 2554 ตรวจสอบ
29 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 6 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบ
30 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 22 มกราคม 2557 ตรวจสอบ
31 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 13 กันยายน 2559 ตรวจสอบ
32 กรมกิจการผู้สูงอายุ 6 กันยายน 2561 ตรวจสอบ  
# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม                  
33 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 10 มกราคม 2554 ตรวจสอบ
34 กรมพลศึกษา 7 พฤษภาคม 2556 ตรวจสอบ
35 กรมการท่องเที่ยว 22 มกราคม 2557 ตรวจสอบ
# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม                    
36 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26 เมษายน 2560 ตรวจสอบ 
37 กรมชลประทาน 8 พฤษภาคม 2557 ตรวจสอบ
38 กรมปศุสัตว์ 27 มีนาคม 2560  ตรวจสอบ 
39 กรมส่งเสริมการเกษตร  19 พฤษภาคม 2559 ตรวจสอบ
40 กรมพัฒนาที่ดิน 3 พฤศจิการยน 2563 ตรวจสอบ
41 กรมการข้าว 7 พฤษภาคม 2556 ตรวจสอบ
42 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1 พฤศจิกายน 2555 ตรวจสอบ
43 กรมวิชาการเกษตร 1 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ
44 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 30 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบ
45 กรมประมง 31 พฤษภาคม 2553 ตรวจสอบ
46 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 12 มีนาคม 2556 ตรวจสอบ
47 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 15 มกราคม 2556 ตรวจสอบ
48 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 29 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบ
49 กรมหม่อนไหม 31 ตุลาคม 2557 ตรวจสอบ
50 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 8 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบ
# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม                      
51 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 30 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ
52 กรมเจ้าท่า 8 พฤษภาคม 2557 ตรวจสอบ
53 กรมการขนส่งทางบก 25 เมษายน 2559 ตรวจสอบ
54 กรมทางหลวง 18 กันยายน 2556 ตรวจสอบ
55 กรมทางหลวงชนบท 8 กรกฏาคม 2563 ตรวจสอบ
56 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 8 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบ
57 กรมท่าอากาศยาน    
58 กรมการขนส่งทางราง    
# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
59 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27 มีนาคม 2560            ตรวจสอบ  
60 กรมควบคุมมลพิษ 13 กุมภาพันธ์ 2563        ตรวจสอบ
61 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  19 พฤษภาคม 2559 ตรวจสอบ
62 กรมทรัพยากรธรณี 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบ
63 กรมทรัพยากรน้ำ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบ
64 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 30 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบ
65 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 13 กุมภาพันธ์ 2563 ตรวจสอบ
66 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 8 กันยายน 2560 ตรวจสอบ  
67 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 24 กันยายน 2558 ตรวจสอบ
68 กรมป่าไม้ 26 กันยายน 2562 ตรวจสอบ
# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
69 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 30 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ
70 กรมอุตุนิยมวิทยา 14 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบ
71 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 13 กุมภาพันธ์ 2563     ตรวจสอบ
72 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  3 พฤศจิการยน 2563  ตรวจสอบ
# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
73 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  15 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบ
74 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 18 กันยายน 2556 ตรวจสอบ
75 กรมธุรกิจพลังงาน 13 กุมภาพันธ์ 2563        ตรวจสอบ 
76 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบ
77 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 26 เมษายน 2560 ตรวจสอบ
# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
78 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 11 ตุลาคม 2561 ตรวจสอบ
79 กรมการค้าต่างประเทศ 1 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบ
80 กรมการค้าภายใน 15 มกราคม 2556 ตรวจสอบ
81 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 15 พฤษภาคม 2563       ตรวจสอบ             
82 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 30 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบ
83 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  3 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบ  
84 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบ
85 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 6 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบ
# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
86 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 15 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบ
87 กรมการปกครอง  15 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบ
88 กรมการพัฒนาชุมชน 23 ธันวาคม 2563  ตรวจสอบ
89 กรมที่ดิน 30 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ
90 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบ 
91 กรมโยธาธิการและผังเมือง 15 พฤษภาคม 2563    ตรวจสอบ
92 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 11 กุมภาพันธ์ 2554 ตรวจสอบ
# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
93 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบ
94 กรมคุมประพฤติ   15 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบ
95 กรมบังคับคดี 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบ
96 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 11 ตุลาคม 2561 ตรวจสอบ
97 กรมราชทัณฑ์ 29 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบ
98 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 23 ธันวาคม 2563  ตรวจสอบ
99 สำนักงานกิจการยุติธรรม 29 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบ
100 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 7 มกราคม 2563 ตรวจสอบ
101 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 31 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบ
102 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 9 เมษายน 2561 ตรวจสอบ
# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
103 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 30 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ
104 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบ 
105 กรมการจัดหางาน 30 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบ
106 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 15 ตุลาคม 2555 ตรวจสอบ
107 สำนักงานประกันสังคม 8 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบ
# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
108 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 7 มกราคม 2563 ตรวจสอบ
109 กรมการศาสนา 15 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบ
110 กรมศิลปากร 2 พฤศจิกายน 2558 ตรวจสอบ
111 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 21 มีนาคม 2554 ตรวจสอบ
112 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 23 ธันวาคม 2563  ตรวจสอบ 
# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
113 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 23 ธันวาคม 2563  ตรวจสอบ 
114 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 1 กันยายน 2558 ตรวจสอบ
115 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบ
116 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ      
# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
117 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  5 กรกฎาคม 2561 ตรวจสอบ
118 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ  
119 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  7 สิงหาคม 2558 ตรวจสอบ  
120 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  31 พฤษภาคม 2553 ตรวจสอบ  
# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
121 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  30 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบ
122 กรมการแพทย์  26 เมษายน 2560  ตรวจสอบ
123 กรมควบคุมโรค  7 มกราคม 2563 ตรวจสอบ
124 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 8 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบ
125 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 31 ตุลาคม 2562 ตรวจสอบ
126 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  8 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบ
127 กรมสุขภาพจิต 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบ
128 กรมอนามัย 29 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบ  
129 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  8 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบ
# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
130 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  25 เมษายน 2559 ตรวจสอบ
131 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  2 เมษายน 2556 ตรวจสอบ
132 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  15 พฤศจิกายน 2556 ตรวจสอบ
133 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  5 กรกฎาคม 2556 ตรวจสอบ
134 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  7 พฤษภาคม 2556 ตรวจสอบ
135 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   ตรวจสอบ
136 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  6 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบ
# ส่วนราชการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
137 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 7 มกราคม  2563     ตรวจสอบ
138 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 8 มีนาคม 2560 ตรวจสอบ
139 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 23 ธันวาคม 2563  ตรวจสอบ
140 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 6 กันยายน 2561 ตรวจสอบ
141 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 3 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบ
142 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้   ตรวจสอบ  

จังหวัดหรือภูมิภาค

# จังหวัด แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
1 จังหวัดกำแพงเพชร 9 เมษายน 2561 ตรวจสอบ 
2 จังหวัดพะเยา 8 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบ
3 จังหวัดตาก 6 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบ
4 จังหวัดแพร่ 2 เมษายน 2562 ตรวจสอบ  
5 จังหวัดเพชรบูรณ์ 30 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบ  
6 จังหวัดเชียงราย 1 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบ
7 จังหวัดอุทัยธานี 9 สิงหาคม 2561 ตรวจสอบ
8 จังหวัดเชียงใหม่ 15 พฤษภาคม 2563       ตรวจสอบ
9 จังหวัดนครสวรรค์ 16 มีนาคม 2563 ตรวจสอบ
10 จังหวัดน่าน 3 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบ 
11 จังหวัดพิจิตร 8 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบ
12 จังหวัดพิษณุโลก 8 มิถุนายน 2563 ตรวจสอบ
13 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 18 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบ
14 จังหวัดลำปาง 29 กันยายน 2559 ตรวจสอบ
15 จังหวัดลำพูน 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบ 
16 จังหวัดสุโขทัย 23 ธันวาคม 2563  ตรวจสอบ
17 จังหวัดอุตรดิตถ์ 8 มิถุนายน 2563  ตรวจสอบ 
# จังหวัด แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
18 จังหวัดหนองบัวลำภู 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบ 
19 จังหวัดเลย 18 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบ
20 จังหวัดกาฬสินธุ์ 29 กันยายน 2559 ตรวจสอบ
21 จังหวัดขอนแก่น 9 สิงหาคม 2561 ตรวจสอบ
22 จังหวัดนครพนม 3 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบ
23 จังหวัดศรีสะเกษ 15 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบ
24 จังหวัดชัยภูมิ 6 สิงหาคม 2562 ตรวจสอบ
25 จังหวัดนครราชสีมา 18 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบ 
26 จังหวัดบุรีรัมย์ 26 เมษายน 2560 ตรวจสอบ
27 จังหวัดมหาสารคาม 16 มีนาคม 2559 ตรวจสอบ
28 จังหวัดมุกดาหาร 26 เมษายน 2560 ตรวจสอบ
29 จังหวัดยโสธร 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ  
30 จังหวัดร้อยเอ็ด 30 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบ
31 จังหวัดสกลนคร 7 สิงหาคม 2558 ตรวจสอบ
32 จังหวัดสุรินทร์ 29 พฤศจิกายน 2562 ตรวจสอบ
33 จังหวัดหนองคาย 3 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบ
34 จังหวัดอำนาจเจริญ 7 สิงหาคม 2558 ตรวจสอบ
35 จังหวัดอุดรธานี 30 พฤษภาคม 2557 ตรวจสอบ
36 จังหวัดอุบลราชธานี 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบ
37 จังหวัดบึงกาฬ 30 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบ
# จังหวัด แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
38 จังหวัดเพชรบุรี 8 กันยายน 2560 ตรวจสอบ    
39 จังหวัดปทุมธานี 5 สิงหาคม 2559 ตรวจสอบ  
40 จังหวัดสมุทรสงคราม 8 กันยายน 2560 ตรวจสอบ  
41 จังหวัดอ่างทอง  3 พศจิการยน 2563 ตรวจสอบ
42 จังหวัดนครนายก 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ ​
43 จังหวัดชัยนาท 16 ธันวาคม 2558 ตรวจสอบ
44 จังหวัดสมุทรสาคร 1 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบ
45 จังหวัดกาญจนบุรี 15 พฤษภาคม 2563  ตรวจสอบ   
46 จังหวัดนนทบุรี 6 สิงหาคม 2562  ตรวจสอบ
47 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 30 เมษายน 2558 ตรวจสอบ
48 จังหวัดนครปฐม 9 สิงหาคม 2561 ตรวจสอบ
49 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 พศจิการยน 2563 ตรวจสอบ
50 จังหวัดราชบุรี 15 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบ
51 จังหวัดลพบุรี 8 มิถุุนายน 2563 ตรวจสอบ
52 จังหวัดสระบุรี 8 มีนาคม 2560 ตรวจสอบ
53 จังหวัดสมุทรปราการ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบ
54 จังหวัดสิงห์บุรี 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบ
55 จังหวัดสุพรรณบุรี 18 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบ
# จังหวัด แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
56 จังหวัดฉะเชิงเทรา 24 กันยายน 2555 ตรวจสอบ
57 จังหวัดชลบุรี 29 มกราคม 2558 ตรวจสอบ
58 จังหวัดจันทบุรี 12 กันยายน 2562 ตรวจสอบ
59 จังหวัดตราด 7 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบ
60 จังหวัดระยอง 18 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบ
61 จังหวัดปราจีนบุรี 9 สิงหาคม 2561 ตรวจสอบ
62 จังหวัดสระแก้ว 15 พฤษภาคม 2563   ตรวจสอบ  
# จังหวัด แต่งตั้งเมื่อวันที่ ตรวจสอบสาธารณะ ผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
63 จังหวัดพังงา 15 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบ
64 จังหวัดตรัง 3 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบ
65 จังหวัดระนอง 18 สิงหาคม 2563 ตรวจสอบ  
66 จังหวัดกระบี่ 1 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ  
67 จังหวัดชุมพร 6 มีนาคม 2561 ตรวจสอบ
68 จังหวัดนครศรีธรรมราช 8 กรกฎาคม 2563 ตรวจสอบ 
69 จังหวัดนราธิวาส 16 มีนาคม 2563 ตรวจสอบ
70 จังหวัดปัตตานี  21 มกราคม 2562 ตรวจสอบ
71 จังหวัดพัทลุง

15 พฤษภาคม 2563 

ตรวจสอบ
72 จังหวัดภูเก็ต 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ
73 จังหวัดยะลา 6 กันยายน 2561 ตรวจสอบ
74 จังหวัดสงขลา 3 พฤศจิกายน 2563 ตรวจสอบ  
75 จังหวัดสตูล 1 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบ
76 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 7 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบ

 

เอกสารแนบ: 

ข่าวจริยธรรม