เกี่ยวกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

หนังสือเวียน

          สิ่งที่ส่งมาด้วย
          : แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (.doc)
          : แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (.pdf)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการจริยธรรม

เอกสารประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

1. กรณีการแต่งตั้งประธานกรรมการจริยธรรม

2. กรณีการแต่งตั้งกรรมการจริยธรรม

3. กรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมแทนผู้ดำรงตำแหน่งเดิมก่อนครบวาระ

4. แบบรับรองรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ (ทั้งกรณีแต่งตั้งใหม่และทดแทน)

 

รายชื่อส่วนราชการ
ที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

กรณีตรวจสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมชุดใหม่แล้ว
สำนักงาน ก.พ. จะลงประกาศ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำส่วนราชการเผยแพร่เพื่อทราบ

คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ

สำนักนายกรัฐมนตรี

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งเมื่อ 9 สิงหาคม 2561 ตรวจสอบ
2 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558 ตรวจสอบ 
3 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบ
4 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ แต่งตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบ
5 สำนักงบประมาณ แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบ
6 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แต่งตั้งเมื่อ 15 มกราคม 2556 ตรวจสอบ
7 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่งตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2555 ตรวจสอบ
8 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แต่งตั้งเมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบ  
9 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ แต่งตั้งเมื่อ 31 พฤษภาคม 2553 ตรวจสอบ
10 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่งตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ
11 กรมประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งเมื่อ 6 มีนาคม 2561 ตรวจสอบ
12 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แต่งตั้งเมื่อ 9 ธันวาคม 2553 ตรวจสอบ
13 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558 ตรวจสอบ

กระทรวงการคลัง

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
14 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แต่งตั้งเมื่อ 8 มีนาคม 2560 ตรวจสอบ  
15 กรมธนารักษ์ แต่งตั้งเมื่อ 5 กรกฎาคม 2561 ตรวจสอบ
16 กรมบัญชีกลาง แต่งตั้งเมื่อ 26 เมษายน 2560 ตรวจสอบ
17 กรมศุลกากร แต่งตั้งเมื่อ 21 มกราคม 2562 ตรวจสอบ
18 กรมสรรพสามิต แต่งตั้งเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบ
19 กรมสรรพากร แต่งตั้งเมื่อ 4 มกราคม 2559 ตรวจสอบ
20 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  แต่งตั้งเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบ 
21 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แต่งตั้งเมื่อ 6 มีนาคม 2561 ตรวจสอบ
22 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แต่งตั้งเมื่อ 6 สิงหาคม 2562  ตรวจสอบ 

กระทรวงการต่างประเทศ

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
23 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แต่งตั้งเมื่อ 31 พฤษภาคม 2553 ตรวจสอบ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
24 สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แต่งตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ
25 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ แต่งตั้งเมื่อ 10 มกราคม 2554 ตรวจสอบ
26 กรมกิจการเด็กและเยาวชน แต่งตั้งเมื่อ 6 สิงหาคม 2562  ตรวจสอบ
27 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แต่งตั้งเมื่อ 22 มกราคม 2557 ตรวจสอบ
28 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ แต่งตั้งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2555 ตรวจสอบ
29 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แต่งตั้งเมื่อ 13 กันยายน 2559 ตรวจสอบ
30 กรมกิจการผู้สูงอายุ แต่งตั้งเมื่อ 6 กันยายน 2561 ตรวจสอบ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
31 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่งตั้งเมื่อ 10 มกราคม 2554 ตรวจสอบ
32 กรมพลศึกษา แต่งตั้งเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556 ตรวจสอบ
33 กรมการท่องเที่ยว แต่งตั้งเมื่อ ตรวจสอบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
34 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งเมื่อ  26 เมษายน 2560 ตรวจสอบ 
35 กรมชลประทาน แต่งตั้งเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557 ตรวจสอบ
36 กรมปศุสัตว์ แต่งตั้งเมื่อ 27 มีนาคม 2560  ตรวจสอบ 
37 กรมส่งเสริมการเกษตร  แต่งตั้งเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559 ตรวจสอบ
38 กรมพัฒนาที่ดิน แต่งตั้งเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบ
39 กรมการข้าว แต่งตั้งเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556 ตรวจสอบ
40 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แต่งตั้งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2555 ตรวจสอบ
41 กรมวิชาการเกษตร แต่งตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ
42 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่งตั้งเมื่อ 30 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบ
43 กรมประมง แต่งตั้งเมื่อ 31 พฤษภาคม 2553 ตรวจสอบ
44 กรมส่งเสริมสหกรณ์ แต่งตั้งเมื่อ 12 มีนาคม 2556 ตรวจสอบ
45 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แต่งตั้งเมื่อ 15 มกราคม 2556 ตรวจสอบ
46 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ แต่งตั้งเมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบ
47 กรมหม่อนไหม แต่งตั้งเมื่อ 31 ตุลาคม 2557 ตรวจสอบ
48 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร แต่งตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ

กระทรวงคมนาคม

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
49 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม แต่งตั้งเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ
50 กรมเจ้าท่า แต่งตั้งเมื่อ 8 พฤษภาคม 2557 ตรวจสอบ
51 กรมการขนส่งทางบก แต่งตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2559 ตรวจสอบ
52 กรมการบินพลเรือน แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558 ตรวจสอบ
53 กรมทางหลวง แต่งตั้งเมื่อ 18 กันยายน 2556 ตรวจสอบ
54 กรมทางหลวงชนบท แต่งตั้งเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบ
55 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร แต่งตั้งเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
56 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งเมื่อ 27 มีนาคม 2560 ตรวจสอบ  
57 กรมควบคุมมลพิษ แต่งตั้งเมื่อ  26 เมษายน 2560 ตรวจสอบ 
58 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  แต่งตั้งเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559 ตรวจสอบ
59 กรมทรัพยากรธรณี แต่งตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ
60 กรมทรัพยากรน้ำ แต่งตั้งเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบ
61 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แต่งตั้งเมื่อ 30 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบ
62 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แต่งตั้งเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2555 ตรวจสอบ
63 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งเมื่อ 8 กันยายน 2560 ตรวจสอบ  
64 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2558 ตรวจสอบ
65 กรมป่าไม้ แต่งตั้งเมื่อ 1 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
66 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แต่งตั้งเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ
67 กรมอุตุนิยมวิทยา แต่งตั้งเมื่อ14 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบ
68 สำนักงานสถิติแห่งชาติ แต่งตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ

กระทรวงพลังงาน

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
69 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน แต่งตั้งเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบ
70 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แต่งตั้งเมื่อ 18 กันยายน 2556 ตรวจสอบ
71 กรมธุรกิจพลังงาน แต่งตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ 
72 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แต่งตั้งเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบ
73 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แต่งตั้งเมื่อ  26 เมษายน 2560 ตรวจสอบ

กระทรวงพาณิชย์

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
74 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ แต่งตั้งเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 ตรวจสอบ
75 กรมการค้าต่างประเทศ แต่งตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบ
76 กรมการค้าภายใน แต่งตั้งเมื่อ 15 มกราคม 2556 ตรวจสอบ
77 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แต่งตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ
78 กรมทรัพย์สินทางปัญญา แต่งตั้งเมื่อ 30 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบ
79 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แต่งตั้งเมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบ  
80 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แต่งตั้งเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบ
81 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แต่งตั้งเมื่อ 6 สิงหาคม 2562  ตรวจสอบ

กระทรวงมหาดไทย

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
82 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งเมื่อ 8 กันยายน 2560 ตรวจสอบ  
83 กรมการปกครอง แต่งตั้งเมื่อ 8 มีนาคม 2560 ตรวจสอบ
84 กรมการพัฒนาชุมชน แต่งตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ
85 กรมที่ดิน แต่งตั้งเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ
86 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่งตั้งเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ
87 กรมโยธาธิการและผังเมือง แต่งตั้งเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบ
88 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่งตั้งเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ตรวจสอบ

กระทรวงยุติธรรม

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
89 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งเมื่อ 1 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบ
90 กรมคุมประพฤติ แต่งตั้งเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบ
91 กรมบังคับคดี แต่งตั้งเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบ
92 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน แต่งตั้งเมื่อ 11 ตุลาคม 2561 ตรวจสอบ
93 กรมราชทัณฑ์ แต่งตั้งเมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบ
94 กรมสอบสวนคดีพิเศษ แต่งตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ
95 สำนักงานกิจการยุติธรรม แต่งตั้งเมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบ
96 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ แต่งตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 ตรวจสอบ
97 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แต่งตั้งเมื่อ 1 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบ 
98 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แต่งตั้งเมื่อ 9 เมษายน 2561 ตรวจสอบ
99 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แต่งตั้งเมื่อ 27 มีนาคม 2560  ตรวจสอบ 

กระทรวงแรงงาน

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
100 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แต่งตั้งเมื่อ 30 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ
101 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่งตั้งเมื่อ 6 มีนาคม 2561 ตรวจสอบ 
102 กรมการจัดหางาน แต่งตั้งเมื่อ 30 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบ
103 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แต่งตั้งเมื่อ 15 ตุลาคม 2555 ตรวจสอบ
104 สำนักงานประกันสังคม แต่งตั้งเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบ

กระทรวงวัฒนธรรม

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
105 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ
106 กรมการศาสนา แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบ
107 กรมศิลปากร แต่งตั้งเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558 ตรวจสอบ
108 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แต่งตั้งเมื่อ 21 มีนาคม 2554 ตรวจสอบ
109 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่งตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
110 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่งตั้งแมื่อ 8 กันยายน 2560 ตรวจสอบ 
111 กรมวิทยาศาสตร์บริการ แต่งตั้งเมื่อ 1 กันยายน 2558 ตรวจสอบ
112 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ แต่งตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบ

กระทรวงศึกษาธิการ

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
113 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งเมื่อ 5 กรกฎาคม 2561 ตรวจสอบ
114 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แต่งตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ
115 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558 ตรวจสอบ
116 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา แต่งตั้งเมื่อ 31 พฤษภาคม 2553 ตรวจสอบ
117 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่งตั้งเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบ

กระทรวงสาธารณสุข

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
118 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งเมื่อ 30 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบ 
119 กรมการแพทย์ แต่งตั้งเมื่อ 26 เมษายน 2560  ตรวจสอบ
120 กรมควบคุมโรค แต่งตั้งเมื่อ 26 เมษายน 2560 ตรวจสอบ
121 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556 ตรวจสอบ
122 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่งตั้งเมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบ 
123 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แต่งตั้งเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบ
124 กรมสุขภาพจิต แต่งตั้งเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบ
125 กรมอนามัย แต่งตั้งเมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบ  
126 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แต่งตั้งเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบ

กระทรวงอุตสาหกรรม

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
127 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แต่งตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2559 ตรวจสอบ
128 กรมโรงงานอุตสาหกรรม แต่งตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2556 ตรวจสอบ
129 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556 ตรวจสอบ
130 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แต่งตั้งเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556 ตรวจสอบ
131 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย แต่งตั้งเมื่อ 7 พฤษภาคม 2556 ตรวจสอบ
132 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่งตั้งเมื่อ # ตรวจสอบ
133 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แต่งตั้งเมื่อ 6 สิงหาคม 2562  ตรวจสอบ

หน่วยราชการอิสระ

# ส่วนราชการ วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
134 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แต่งตั้งเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบ
135 สำนักราชเลขาธิการ  แต่งตั้งเมื่อ 8 มิถุนายน 2558 ตรวจสอบ
136 สำนักพระราชวัง    
137 สำนักงานราชบัณฑิตยสภา แต่งตั้งเมื่อ 8 มีนาคม 2560 ตรวจสอบ  
138 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แต่งตั้งเมื่อ 9 เมษายน 2561 ตรวจสอบ
139 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แต่งตั้งเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบ
140 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่งตั้งเมื่อ 6 กันยายน 2561 ตรวจสอบ
141 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่งตั้งเมื่อ # ตรวจสอบ
142 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้   ตรวจสอบ 

จังหวัดหรือภูมิภาค

ภาคเหนือ

# จังหวัด วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
1 จังหวัดกำแพงเพชร แต่งตั้งเมื่อ 9 เมษายน 2561 ตรวจสอบ 
2 จังหวัดพะเยา แต่งตั้งเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบ
3 จังหวัดตาก แต่งตั้งเมื่อ 6 สิงหาคม 2562  ตรวจสอบ
4 จังหวัดแพร่ แต่งตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2562 ตรวจสอบ
5 จังหวัดเพชรบูรณ์ แต่งตั้งเมื่อ 30 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบ
6 จังหวัดเชียงราย แต่งตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบ
7 จังหวัดอุทัยธานี แต่งตั้งเมื่อ 9 สิงหาคม 2561 ตรวจสอบ
8 จังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้งเมื่อ 5 สิงหาคม 2559 ตรวจสอบ
9 จังหวัดนครสวรรค์ แต่งตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ
10 จังหวัดน่าน แต่งตั้งเมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบ  
11 จังหวัดพิจิตร แต่งตั้งเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบ
12 จังหวัดพิษณุโลก แต่งตั้งเมื่อ 8 มิถุนายน 2558 ตรวจสอบ
13 จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่งตั้งเมื่อ 8 มีนาคม 2560 ตรวจสอบ
14 จังหวัดลำปาง แต่งตั้งเมื่อ 29 กันยายน 2559 ตรวจสอบ
15 จังหวัดลำพูน แต่งตั้งเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบ 
16 จังหวัดสุโขทัย แต่งตั้งเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบ
17 จังหวัดอุตรดิตถ์ แต่งตั้งเมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

# จังหวัด วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
18 จังหวัดหนองบัวลำภู แต่งตั้งเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ตรวจสอบ 
19 จังหวัดเลย แต่งตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ
20 จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่งตั้งเมื่อ 29 กันยายน 2559 ตรวจสอบ
21 จังหวัดขอนแก่น แต่งตั้งเมื่อ 9 สิงหาคม 2561 ตรวจสอบ
22 จังหวัดนครพนม แต่งตั้งเมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบ 
23 จังหวัดศรีสะเกษ แต่งตั้งเมื่อ 15 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบ
24 จังหวัดชัยภูมิ แต่งตั้งเมื่อ 6 สิงหาคม 2562  ตรวจสอบ
25 จังหวัดนครราชสีมา แต่งตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ 
26 จังหวัดบุรีรัมย์ แต่งตั้งแมื่อ  26 เมษายน 2560 ตรวจสอบ
27 จังหวัดมหาสารคาม แต่งตั้งเมื่อ 16 มีนาคม 2559 ตรวจสอบ
28 จังหวัดมุกดาหาร แต่งตั้งเมื่อ 26 เมษายน 2560 ตรวจสอบ
29 จังหวัดยโสธร แต่งตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ  
30 จังหวัดร้อยเอ็ด แต่งตั้งเมื่อ 30 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบ
31 จังหวัดสกลนคร แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558 ตรวจสอบ
32 จังหวัดสุรินทร์ แต่งตั้งเมื่อ 8 มีนาคม 2560  ตรวจสอบ
33 จังหวัดหนองคาย แต่งตั้งเมื่อ 9 เมษายน 2561 ตรวจสอบ
34 จังหวัดอำนาจเจริญ แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558 ตรวจสอบ
35 จังหวัดอุดรธานี แต่งตั้งเมื่อ 30 พฤษภาคม 2557 ตรวจสอบ 
36 จังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบ
37 จังหวัดบึงกาฬ แต่งตั้งเมื่อ 30 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบ

ภาคกลาง

# จังหวัด วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
38 จังหวัดเพชรบุรี แต่งตั้งเมื่อ 8 กันยายน 2560 ตรวจสอบ  
39 จังหวัดปทุมธานี แต่งตั้งเมื่อ 5 สิงหาคม 2559 ตรวจสอบ
40 จังหวัดสมุทรสงคราม แต่งตั้งเมื่อ 8 กันยายน 2560 ตรวจสอบ  
41 จังหวัดอ่างทอง แต่งตั้งเมื่อ 6 มีนาคม 2561 ตรวจสอบ
42 จังหวัดนครนายก แต่งตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ ​
43 จังหวัดชัยนาท แต่งตั้งเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 ตรวจสอบ
44 จังหวัดสมุทรสาคร แต่งตั้งเมื่อ 1 มิถุนายน 2560 ตรวจสอบ
45 จังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งเมื่อ 27 มีนาคม 2560 ตรวจสอบ 
46 จังหวัดนนทบุรี แต่งตั้งเมื่อ 6 สิงหาคม 2562  ตรวจสอบ
47 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่งตั้งเมื่อ 30 เมษายน 2558 ตรวจสอบ
48 จังหวัดนครปฐม แต่งตั้งเมื่อ 9 สิงหาคม 2561 ตรวจสอบ
49 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่งตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2556 ตรวจสอบ
50 จังหวัดราชบุรี แต่งตั้งเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559 ตรวจสอบ
51 จังหวัดลพบุรี แต่งตั้งเมื่อ 25 เมษายน 2559 ตรวจสอบ
52 จังหวัดสระบุรี แต่งตั้งเมื่อ 8 มีนาคม 2560 ตรวจสอบ 
53 จังหวัดสมุทรปราการ แต่งตั้งเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบ
54 จังหวัดสิงห์บุรี แต่งตั้งเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ตรวจสอบ
55 จังหวัดสุพรรณบุรี แต่งตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ

ภาคตะวันออก

# จังหวัด วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
56 จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่งตั้งเมื่อ 24 กันยายน 2555 ตรวจสอบ
57 จังหวัดชลบุรี แต่งตั้งเมื่อ 29 มกราคม 2558 ตรวจสอบ
58 จังหวัดจันทบุรี แต่งตั้งเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบ 
59 จังหวัดตราด แต่งตั้งเมื่อ 7 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบ
60 จังหวัดระยอง แต่งตั้งเมื่อ 29 กันยายน 2559 ตรวจสอบ
61 จังหวัดปราจีนบุรี แต่งตั้งเมื่อ 9 สิงหาคม 2561 ตรวจสอบ
62 จังหวัดสระแก้ว แต่งตั้งเมื่อ 14 กรกฎาคม 2560 ตรวจสอบ  

ภาคใต้

# จังหวัด วันที่แต่งตั้ง ตรวจสอบสาธารณะ
63 จังหวัดพังงา แต่งตั้งเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบ
64 จังหวัดตรัง แต่งตั้งเมื่อ 6 มีนาคม 2561 ตรวจสอบ
65 จังหวัดระนอง แต่งตั้งเมื่อ 7 สิงหาคม 2558 ตรวจสอบ
66 จังหวัดกระบี่ แต่งตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบ
67 จังหวัดชุมพร แต่งตั้งเมื่อ 6 มีนาคม 2561 ตรวจสอบ
68 จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่งตั้งเมื่อ 9 เมษายน 2561 ตรวจสอบ 
69 จังหวัดนราธิวาส แต่งตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ
70 จังหวัดปัตตานี  แต่งตั้งเมื่อ 21 มกราคม 2562 ตรวจสอบ
71 จังหวัดพัทลุง แต่งตั้งเมื่อ 30 มิถุนายน 2559 ตรวจสอบ
72 จังหวัดภูเก็ต แต่งตั้งเมื่อ 17 ตุลาคม 2560 ตรวจสอบ
73 จังหวัดยะลา แต่งตั้งเมื่อ 6 กันยายน 2561 ตรวจสอบ
74 จังหวัดสงขลา แต่งตั้งเมื่อ 15 ธันวาคม 2560 ตรวจสอบ
75 จังหวัดสตูล แต่งตั้งเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 ตรวจสอบ
76 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่งตั้งเมื่อ 7 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบ