ประวัติความเป็นมา การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นปีที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ของรัฐ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้หารือกันที่จะให้มีการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ในที่สุดจึงได้ร่วมกันจัดงาน "สัปดาห์การบริหารงานบุคคล" ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน จากการจัดงานดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ของรัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีวันข้าราชการพลเรือนขึ้นมา และควรถือเอาวันที่ ๑ เมษายน เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" เหตุผลที่ต้องเป็นวันนี้ก็เพราะเป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๒
นอกจากเหตุผลดังกล่าวนี้แล้ว การถือเอาวันที่ ๑ เมษายน เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" ยังเป็นเครื่องแสดงถึงกตเวทิคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
๒. เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะเปลี่ยนภาพพจน์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ ข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
๓. เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการประชาชน
๔. เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติ และผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป
๕. เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (๑ เมษายน) เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำ และเป็นวันที่ยอมรับของข้าราชการ และประชาชนโดยทั่วไป

คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น


Click 
แนวทางการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประกอบกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน

 

ฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

         1. สำหรับส่วนราชการ

     - (แบบ ๑) แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
        พิมพ์ (แบบ ๑) ผ่านระบบฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น พร้อมแนบ (แบบ ๔) ส่งกระทรวงศึกษาธิการ

        2. สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

               - (แบบ ๒) แบบประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

               - (แบบ ๓) แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

               (แบบ ๔) แบบกรอกประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

                 กรอกข้อมูลและพิมพ์ (แบบ ๔) ผ่านระบบฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น พร้อมแนบเอกสาร (แบบ ๒ และ แบบ ๓) เสนอส่วนราชการ

แนวทางการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการ
 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๙.๒/๒ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ (ส่วนราชการ)
 
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๙.๒/๓ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ (จังหวัด)

 

 

 

 

 

การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

-หนังสือเชิญ นร ๑๐๑๙.๒/๘๒

แนวทางการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

 • ส่วนราชการระดับกระทรวง/เทียบเท่า/ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง และกรม
 • ส่วนราชการระดับกรม
 • จังหวัด

     แนวทางการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565   แบบฟอร์ม 1   แบบฟอร์ม 2

-->

 

 • การขยายระยะเวลาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

 • ส่วนราชการระดับกระทรวง/เทียบเท่า/ไม่สังกัดกระทรวง ทบวง และกรม

  1. จังหวัด

  2. แนวทางการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 (ขยายระยะเวลา)

  3. แบบฟอร์ม 1 ขอสนับสนุนงบประมาณ (ขยายระยะเวลา)

  4. แบบฟอร์ม 2 รายงานผลการดำเนินงาน (ขยายระยะเวลา)

   

  ประมวลภาพกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   

  พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

  เสียงบรรยาย พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

  สารนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

  คำกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

  สารเลขาธิการ ก.พ. ประธานคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

  สารปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565

   

  ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ...

  -->

   

   

  เอกสารแนบ: