ประวัติความเป็นมา การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นปีที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ของรัฐ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้หารือกันที่จะให้มีการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ในที่สุดจึงได้ร่วมกันจัดงาน "สัปดาห์การบริหารงานบุคคล" ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายน จากการจัดงานดังกล่าว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ ของรัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรจะมีวันข้าราชการพลเรือนขึ้นมา และควรถือเอาวันที่ ๑ เมษายน เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" เหตุผลที่ต้องเป็นวันนี้ก็เพราะเป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๒ นอกจากเหตุผลดังกล่าวนี้แล้ว การถือเอาวันที่ ๑ เมษายน เป็น "วันข้าราชการพลเรือน" ยังเป็นเครื่องแสดงถึงกตเวทิคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
๒. เพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการอันจะเปลี่ยนภาพพจน์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ ข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
๓. เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการประชาชน
๔. เพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติ และผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป
๕. เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน (๑ เมษายน) เป็นวันที่มีความหมายอยู่ในความทรงจำ และเป็นวันที่ยอมรับของข้าราชการ และประชาชนโดยทั่วไป

คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น


Click 
แนวทางการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นประกอบกับเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน

 

ฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

สำหรับส่วนราชการ
​๒. สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

 

แนวทางการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของส่วนราชการ

   

  การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

  ด้วยวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

  แนวทางการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

  สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบฟอร์ม ๑   แบบฟอร์ม ๒

  ขยายระยะเวลาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

   

  พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  สารจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

   

  วิดีทัศน์แสดงความยินดีแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและกล่าวให้โอวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ของ ดร. วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

   

  สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

   

  สารจากเลขาธิการ ก.พ. ประธานคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

   

  สารจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

   

   

  ร่วมสนุกกับกิจกรรมนิทรรศการออนไลน์

  Website: www.วันข้าราชการพลเรือน.com หรือ www.thaicivilserviceday.com

  Facebook: วันข้าราชการพลเรือน

  เอกสารแนบ: