ติดต่อศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม (ศจ.)

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม

 • โทรศัพท์: 0 2547 1714
 • โทรสาร 0 2547 1727 , 0 2547 2021
 • E-Mail : [email protected]

ชั้น 7 อาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • 0 2547 1714
 • 0 2547 2016
 • 0 2547 1000 ต่อ 6629
 • โทรสาร 0 2547 1727 

กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 1

 • 0 2547 2024
 • 0 2547 2014
 • โทรสาร 0 2547 2021

กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 2

 • 0 2547 1707
 • 0 2547 1713
 • โทรสาร 0 2547 1727 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

 • 0 2547 1706
 • 0 2547 2013
 • 0 2547 2015
 • โทรสาร 0 2547 1727 

กลุ่มงานรณรงค์และประสานงานเครือข่าย

 • 0 2547 2020
 • 0 2547 2022
 • 0 2547 2023
 • โทรสาร 0 2547 2021

 

ข่าวจริยธรรม