ประมวลองค์ความรู้ที่ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. อันประกอบด้วย กฏหมาย คู่มือ การศึกษาวิจัย หนังสือ บทความทางวิชาการและการบรรยายหรือปาฐกถาในโอกาสสำคัญต่างๆ เป็นต้น