องค์ความรู้ด้านจริยธรรม
ประมวลองค์ความรู้ที่ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. อันประกอบด้วย กฏหมาย คู่มือ การศึกษาวิจัย หนังสือ บทความทางวิชาการและการบรรยายหรือปาฐกถาในโอกาสสำคัญต่างๆ เป็นต้น

กฎหมาย หนังสือเวียนและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

คู่มือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมจริยธรรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

หนังสือ

ปาฐกถาพิเศษ

บทความทางวิชาการ

รายงานการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

สื่อเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวจริยธรรม