จำขึ้นใจ

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะองค์กรกลางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีบทบาทหน้าที่สำคัญโดยเฉพาะการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ โดยได้ดำเนินโครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมาสู่การประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ

ในปีนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ทุกส่วนราชการตระหนักถึงการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนโดยเฉพาะความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ยึดถือความถูกต้องชอบธรรม เป็นกลางทางการเมือง และไม่แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น พร้อมยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างเครือข่ายจริยธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นพลังในส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบไปสู่ภาคส่วนอื่นๆ โดยมีการรณรงค์ผ่านกิจกรรมและผลิตสื่อรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น เพลง มิวสิควีดีโอ คัดเลือกข้าราชการต้นแบบและข้าราชการพอเพียง การรณรงค์ในส่วนราชการ การประกวดบทความ ผลิตสติ๊กเกอร์ ฯลฯ ภายใต้สโลแกน "จำขึ้นใจ"

คลิ๊กโลโก้ด้านล่างเพื่อเข้าสู่เว็บไซด์ "จำขึ้นใจ" (jumkunjai.ocsc.go.th)

เว็บไซต์จำขึ้นใจ

โครงการต่างๆ

 

ข่าวจริยธรรม