เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

สำนักงาน ก.พ. ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการให้มีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานที่ยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชน และความถูกต้องเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จทันการ เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชน

ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ สำนักงาน ก.พ. ได้พัฒนาหลักสูตร “โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” ขึ้น ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ ๖ รอบ โดยอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการในวันข้าราชการพลเรือนทุกปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นมา มาเป็นเนื้อหาในหลักสูตรดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาข้าราชการให้เป็นข้าราชการที่ดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งข้าราชการจะได้เรียนรู้ศึกษาพระจริยวัตรของพระองค์ท่านเพื่อประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตน ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและชีวิตประจำวันตามแบบอย่างที่พระองค์ท่านได้สั่งสอนไว้ และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงาน ก.พ. ได้เพิ่มเติมเนื้อหาสาระของหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น เพื่อที่จะน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาจริยธรรมข้าราชการ ให้สามารถวางแผนชีวิตครอบครัว และการปฏิบัติงานอย่างพอเพียง

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่ข้าราชการในวันข้าราชการพลเรือนทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เป็นต้นมา สำนักงาน ก.พ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นอย่างสูงสุดที่จะน้อมนำพระบรมราโชวาทดังกล่าวมาพัฒนาข้าราชการให้มีจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมในการทำงานที่ยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชน ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จทันการ เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของประชาชน

สำนักงาน ก.พ. จึงริเริ่มโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และการวางกรอบความประพฤติและหลักปฏิบัติจากพระบรมราโชวาท มาจัดทำเป็นหลักสูตรพัฒนาข้าราชการให้เป็นข้าราชการที่ดี และเผยแพร่พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก้ข้าราชการและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมา

หลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท : เศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร

 1. ให้มีการเรียนรู้โดยตรงจากพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัส
 2. ให้ผู้รับการอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
 3. ดำเนินการโดยการบรรยาย นำภาพยนต์ เพลง และกิจกรรมกลุ่มในการเรียนรู้
 4. ให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรที่ผ่านมา

 1. สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับส่วนราชการพัฒนาเนื้อหาหลักที่สามารถใช้ได้กับทุกส่วนราชการ
 2. ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาหลักสูตรให้มีสอดคล้องกับวัฒนธรรมการทำงาน /คุณลักษณะของผู้รับการพัฒนา รวมถึงหลักสูตรการอบรมอื่นที่มีอยู่ของแต่ละส่วนราชการ
 3. สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับส่วนราชการนำร่อง ทดลองหลักสูตร เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง
 4. สำนักงาน ก.พ. จัดอบรมวิทยากรตัวคูณ สนับสนุนการพัฒนาของแต่ละส่วนราชการ

วิทยากรตัวคูณ

โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท:เศรษฐกิจพอเพียง วิชาครองคน

วันที่ฝึกอบรม

 • รุ่นที่ 1  วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
 • รุ่นที่ 2  วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
 • รุ่นที่ 3  วันที่ 3 สิงหาคม 2558
 • รุ่นที่ 4  วันที่ 4 สิงหาคม 2558

สถานที่จัดอบรม: ห้อง 3110 อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี

ลงทะเบียนได้ที่ ระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

 

ข่าวจริยธรรม