เครือข่ายคุณธรรม สานนำทำความดี

สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการโครงการ "เครือข่ายคุณธรรม สานนำทำความดี" ขึ้นเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และสร้างเครือข่ายข้าราชการพลเรือนดีเด่นระหว่างส่วนราชการ อันนำไปสู่การขยายผลความดี และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายของข้าราชการพลเรือนดีเด่นต่อไป

รุ่น 1 : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รุ่น 2 : กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

-----------------------------------------------------------------

เครือข่ายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

ข่าวจริยธรรม