Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

Q1: มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

Q: ตามที่ระบุในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ในส่วนของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้อที่ระบุว่า “ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้…” หมายความถึงตำแหน่งใดA: ตำแหน่งอย่างอื่น หมายความถึง ตำแหน่งข้าราชการตามกฎหมายอื่น ที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่เกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญ (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

Q1 : หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2570)

Q: ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 อัตราว่างที่จัดสรรคืนให้กับส่วนราชการเดิม อ.ก.พ. กระทรวง จะสามารถพิจารณานำไปจัดสรรให้กับส่วนราชการอื่นในสังกัดกระทรวงเดียวกันตามความจำเป็น ได้หรือไม่A: ให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในตำแหน่งประเภท สายงาน และระดับตำแ

Q2: การกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

Q: พนักงานราชการสามารถนำวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น มาใช้ปรับวุฒิเพื่อเพิ่มค่าตอบแทน ได้หรือไม่ A: ระบบพนักงานราชการ เป็นระบบสัญญาจ้างที่เน้นการจ้างงานตามสมรรถนะและคุณวุฒิของบุคคล ซึ่งได้กำหนดไว้เฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ประกาศรับสมัคร ดังนั้น การได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นจึงไม่สามารถนำมาขอปรับอัตราค่าตอบแทนหร

Q1: การกำหนดตำแหน่งและการจัดทำกรอบอัตรากำลังของพนักงานราชการ

Q: พนักงานราชการตำแหน่งใดบ้างที่จัดอยู่ในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ A: พนักงานราชการในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะเป็นกลุ่มงานที่ใช้วุฒิเฉพาะทาง และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งมีองค์กรตามกฎหมายตรวจสอบ และรับรองการประกอบวิชาชีพ หรือเป็นงานที่ขาดแคลนกำลังคนในภาคราชการหรือเป็นงานทางวิทยาศาส

Skip to content