Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
สอบภาค ก

แนะนำการสอบ ภาค ก

เส้นทางเข้าสู่ราชการ และวิธีการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ

อาชีพ “รับราชการ” เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เพราะระบบราชการเป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผล นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่าผ่าเผย

หลักการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ

ดำเนินการโดยยึดหลัก ดังนี้

 • ความเป็นธรรมและความเสมอภาคในโอกาสแก่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างเท่าเทียมกัน
 • ความได้มาตรฐานด้านเทคนิคและวิธีการเพื่อให้ได้บุคคลที่เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
 • บุคคลมีโอกาสเลือกงาน และหน่วยงานมีโอกาสเลือกบุคคล

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับราชการ

 โดยทั่วไปแล้วผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน นอกจากจะมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งด้วย

วิธีการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ

การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งระดับบรรจุนั้น อาจดำเนินการด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้

 • การสอบแข่งขัน ซึ่งอาจรับสมัครจากบุคคลทั่วไป หรือรับสมัครเฉพาะผู้ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นแล้ว
 • การคัดเลือกบรรจุ ดำเนินการในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน เช่น กรณีคุณวุฒิที่หาผู้สำเร็จการศึกษาได้ยาก หรือ ได้รับทุนรัฐบาล เป็นต้น

วิธีการดำเนินการสรรหาที่กล่าวถึงนั้น ก.พ. อาจเป็นผู้ดำเนินการเอง หรือมอบหมายให้ส่วนราชการใดเป็นผู้ดำเนินการแทนก็ได้

หน่วยงานดำเนินการ

สำนักงาน ก.พ.

 • จะดำเนินการสอบเพื่อความรู้ความสามารถทั่วไป (หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ภาค ก.”) ผู้ที่ได้รับวุฒิระดับ ต่ำกว่าปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาวิชาที่ ก.พ. กำหนดให้เข้ารับราชการโดยคัดเลือกบรรจุ) โดยจะประกาศรายละเอียดการรับสมัครให้ทราบทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ https://job.ocsc.go.th ต่อไป
 • สำหรับวุฒิปริญญาเอก และวุฒิอื่น ๆ ที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นวุฒิคัดเลือก เช่น แพทย์ เภสัช ฯลฯ นั้น สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. https://job.ocsc.go.th หรือ เว็บไซต์ของส่วนราชการนั้น ๆ

ส่วนราชการ

 • เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ภาค ข”) และการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ภาค ค.”) เมื่อมีตำแหน่งว่าง
 • เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จากผู้ได้รับปริญญาเอก และวุฒิอื่น ๆ ที่ ก.พ. กำหนดเป็นวุฒิคัดเลือก โดยส่วนราชการจะประกาศรับสมัครทั่วไป และประกาศในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งระบบจะส่ง e-mail ให้แก่บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th

การสอบภาค ก. รับสมัครสอบวุฒิอะไร?

 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 3. ระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 4. ระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

หลักสูตรการสอบภาค ก.

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. (หรือที่นิยมเรียกกันว่า “ภาค ก.”) มีหลักสูตรการสอบ ได้แก่
 1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 2. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี คะแนนเต็ม 50 คะแนน

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี จะมีเนื้อหาครอบคลุม ได้แก่

 • ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน
 • หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 • เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

เกณฑ์การสอบผ่าน

 • วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
  • ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
  • สำหรับระดับปริญญาโท ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65
 • วิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ปฏิทินการสอบภาค ก

มี.ค.
15
15 มีนาคม 2567 16:30 ถึง 26 พฤษภาคม 2567 15:00
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

เพิ่มไปยังปฏิทิน
มี.ค.
15
15 มีนาคม 2567 16:30 ถึง 15 มีนาคม 2567 23:59
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567

เพิ่มไปยังปฏิทิน
ก.พ.
23
23 กุมภาพันธ์ 2567 16:30
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ e-Exam 2567

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

เพิ่มไปยังปฏิทิน

ข่าวการสอบภาค ก

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content