ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

NEWS  ข่าวพนักงานราชการล่าสุด"คลิกดาวน์โหลดไฟล์หลักเกณฑ์ COVID-19" 


*** รายละเอียดส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจากแบบฟอร์มที่แนบพร้อมเอกสารเชิญประชุม 

# การจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 !!!         
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567)

   ** ในวันที่ 19, 20, 21, และ 24 กุมภาพันธ์ 2563 (ทั้งหมด 206 ส่วนราชการ)
   
ณ ห้องประชุม 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี **

*** สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้ ***
     1. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5                      (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567) หนังสือ คพร. ด่วนมาก ที่ นร 1008.5/58 ลงวันที่ 5 ก.พ. 2563
      2. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

      3. แบบฟอร์มวิเคราะห์เพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (แบบ พรก 1, 2, และ 3)
      4. เอกสารประกอบการบรรยาย
         
QR-Code เอกสารประกอบการบรรยาย


# รายงานการจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     พร้อมสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5
     (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567)

                ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 21 กำหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
                สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. จึงขอความร่วมมือส่วนราชการดำเนินการจัดส่งข้อมูลการจ้างพนักงานราชการประจำปี โดยปรับปรุงข้อมูลพนักงานราชการของส่วนราชการให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ พร้อมด้วยชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบมาที่ กลุ่มบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ผ่านทางอีเมล์ geis@ocsc.go.th ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

                ตารางแสดงรายชื่อส่วนราชการที่จัดส่งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ
         ***  หนังสือที่ นร 1008.5/283 เรื่อง การส่งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ดังนี้
         *** สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสรุปผลการจ้างพนักงานราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตรียมจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567)

         *** สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบฟอร์มข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS) 39 รายการ      

หมายเหตุ : กรณีส่วนราชการใดใช้โปรแกรม DPIS จัดเก็บข้อมูลพนักงานราชการสามารถแปลงข้อมูลจากระบบมาเป็น-
                 ไฟล์ EXCEL ข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ 39 รายการ ได้จากเมนู "P1112"


 # แบบสำรวจข้อมูลพนักงานราชการ  ** คลิกดาวน์โหลดไฟล์ ** 


 # เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 !!! 
                      - หนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ ที่ นร 1008.5/86  ลงวันที่ี 12 มีนาคม 2562


 #  หนังสือเเจ้งเวียนส่วนราชการ ที่ นร 1008.5/34 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560  การจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง

       * แบบฟอร์มสรุปความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง
      (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  7 กุมภาพันธ์ 2560)
       /////////// คลิกดาวน์โหลดไฟล์ /////////////     

 # ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรร การประเมินผลการปฏิบัติงานและการบริหารสัญญาจ้างของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ. 2561 

             - หนังสือเเจ้งเวียน ที่ นร 1004.2/ว. คพร. 1
             - แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง
             - แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูง


 # หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ เล่ม 2     

 # คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ 2559       


 การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2563)
             เอกสารที่เกี่ยวข้อง
             1.แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4
             2. การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
             3. วิธีการกรอกแบบฟอร์มการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
             4. เอกสารแนบ3 (แบบ พรก. 1, 2 และ 3)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กลุ่มบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. โทร. 0 2547 1981 
 

****************ระเบียบ ประกาศฯ หนังสือเวียนต่างๆ********************

>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ<

     หมวดการสรรหาและเลือกสรร

     หมวดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และกรอบอัตรากำลัง

     หมวดการประเมินผลการปฏิบัติงาน

     หมวดค่าตอบแทน

     หมวดสิทธิประโยชน์

     หมวดการดำเนินการวินัย

 

 

      หมวดอื่นๆ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>หนังสือเวียน<

>อื่นๆ

     -หนังสือที่ นร 1008.5/คพร/18 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551

 
**************************************************************
ข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่ หัวข้อข่าว ฉบับ
1 คอลัมน์ : ราชการแนวหน้า : แม้ได้คะแนนระดับดี ก็ไม่ต่อสัญญาได้ แนวหน้า วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555
 

**************************************************************