ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

# ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับใหม่..!
   เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566
              ////// คลิกดาวน์โหลดไฟล์ //////


# ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
    
เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2565
              ////// คลิกดาวน์โหลดไฟล์ ////// 


# ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
    เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
             และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

              ////// คลิกดาวน์โหลดไฟล์ //////


#  ส่งรายงานการจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 21 กำหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี...
              สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. จึงขอความร่วมมือส่วนราชการดำเนินการจัดส่งข้อมูลการจ้างพนักงานราชการประจำปี โดยปรับปรุงข้อมูลพนักงานราชการของส่วนราชการให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ พร้อมด้วยชื่อ นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบมาที่ กลุ่มบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ผ่านทางอีเมล์ geis@ocsc.go.th ด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

              ตารางแสดงรายชื่อส่วนราชการที่จัดส่งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ
        *** หนังสือที่ นร 1008.5/379 เรื่อง การส่งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดังนี้
         *** สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสรุปผลการจ้างพนักงานราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         *** สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบฟอร์มข้อมูลมาตรฐานระบบสารสนเทศพนักงานราชการ (GEIS) 39 รายการ

         *** สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. คู่มือการส่งออกข้อมูลจาก DPIS ไปยัง Microsoft Excel


 # หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ เล่ม 2     


 # หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ เล่ม 1


# คู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ 2563       


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
         กลุ่มบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ.
 โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6633, 6665, 6643 
 

****************ระเบียบ ประกาศฯ หนังสือเวียนต่างๆ********************

>ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ<

     การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

     การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ

     การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

     ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ

     สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ

     การดำเนินการวินัยพนักงานราชการ

 

      พนักงานราชการศักยภาพสูง

             - หนังสือเเจ้งเวียน ที่ นร 1004.2/ว. คพร. 1
             - แบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง
             - แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศักยภาพสูง

             - แบบฟอร์มสรุปความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง
               (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560)

 

      หมวดอื่นๆ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

>หนังสือเวียน<

>อื่น ๆ<

 
**************************************************************
ข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
ข่าวที่ หัวข้อข่าว ฉบับ
1 คอลัมน์ : ราชการแนวหน้า : แม้ได้คะแนนระดับดี ก็ไม่ต่อสัญญาได้ แนวหน้า วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555
 

**************************************************************