ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การจัดส่งข้อมูลพนักงานราชการของส่วนราชการ 

ตารางการจัดส่งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ จำนวน 204 หน่วยงาน
(ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 21)
สัญลักษณ์ 
(/) = ส่งรายงานฯ
(-) = ไม่จัดส่งรายงานฯ

  ส่วนราชการ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560  2561  2562 2563 2564 2565
1. สำนักนายกรัฐมนตรี                          
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / / / - / / - / - /

/

/ /
2 กรมประชาสัมพันธ์ / / / / / / / - / / / / /
3 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค / / / / / / / / / / / / /
4 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / / / / / / / / / / / / /
5 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / / - / / / / / / / / / /
6 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ - - - - - - - - - - / / /
7 สำนักงบประมาณ / / / - - - / / / / / / /
8 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ / / - / / / / / / / / / /
9 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา / / - / / / / / / / / / /
10 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) / / / / / / / / / / / / /
11 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน / / / / / / / / / / / / /
12 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / / / - / / / / / / / / /
13 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ         - - - - - - - - - - / / /
2. กระทรวงการคลัง                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง / / / / / / / / / / / / /
2 กรมธนารักษ์ - / / - / - / / / / / / /
3 กรมบัญชีกลาง / / / - / / / / / / / / /
4 กรมศุลกากร / / - / - / / / / / / / /
5 กรมสรรพสามิต / / - - / / / / / / - / /
6 กรมสรรพากร / - / / / / / / / / / / /
7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ / / / / / / / / / / / / /
8 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ / - / / / / / / / / / / /
9 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง / / / / / / - - / / / / /
3. กระทรวงการต่างประเทศ                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ / / / / / / / / / / / / /
4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / / / - / / / - / / / / /
2 กรมพลศึกษา / / / / - / / / / / / / /
3 กรมการท่องเที่ยว / / / / - - / / / / / / /
4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ / / / / / / / / / / / / /
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / / / / / / - / / / / / /
2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / - - - / / / / / / / / /
3 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว / / / / / / / / / / / / /
5 กรมกิจการเด็กและเยาวชน           / / - / / - / /
6 กรมสวัสดิการผู้สูงอายุ           - / - / / / / /
5 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / / / - / / - / / / / / /
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / / / / / - / / / / / / /
2 กรมชลประทาน / / / / / / / - / / / / /
3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / - - - / / / / / / - / /
4 กรมประมง / - - - / / / / / / / / /
5 กรมปศุสัตว์ / - - / / / / / / / / / /
6 กรมพัฒนาที่ดิน / / / / / / / / / / / / /
7 กรมวิชาการเกษตร / / / - / / - - / / / / /
8 กรมส่งเสริมการเกษตร / / / - - - / - - / - / /
9 กรมส่งเสริมสหกรณ์ / / / / / / / - / / / / /
10 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / / / / / / / / - / / / /
11 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ / / / / / / - - - - - / /
12 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร / / / / / / / - / / / / /
13 กรมการข้าว / / / / / / / / / / / / /
14 กรมหม่อนไหม / / / / / - - - / / / / /
15 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไม่มีพรก. ไม่มี พรก. ไม่มี พรก. ไม่มี พรก. ไม่มี พรก. ไม่มี พรก. ไม่มี พรก. ไม่มี พรก. / / / / /
7. กระทรวงคมนาคม                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม / / / / / - - - - - - - /
2 กรมเจ้าท่า / / / / / / / / / / / / /
3 กรมการขนส่งทางบก / / / - / / / / / / / / /
4 กรมท่าอากาศยาน / / - - / / - - - / / / /
5 กรมทางหลวง / / / / / / / / / / / / /
6 กรมทางหลวงชนบท / / - - / / / / / / / / /
7 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร / / / / / / / / / / / / /
8 กรมการขนส่งทางราง (ตั้งใหม่ 2562) - - - - - - - - - / / / /
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / / / / / / / / / / / / /
2 กรมควบคุมมลพิษ / / / / / / / / / / / / /
3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / / / - / / / / / / / / /
4 กรมทรัพยากรธรณี / / - / / / / / / - / / /
5 กรมทรัพยากรน้ำ / / / / / - / / / / / / /
6 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล / / - - / - / / / / / / /
7 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม / / / / / / / / / / / / /
8 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / / / / / / - - / / - / /
9 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / / - / / / / / / / / / /
10 กรมป่าไม้ / / - / / / / - / / / / /
9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / / / / - - / - / / / / /
2 กรมอุตุนิยมวิทยา / / / / / / / / / / / / /
3 สำนักงานสถิติแห่งชาติ / / / / / / / - / / / / /
4 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเเห่งชาติ - - - - - - - - - / / / /
10. กระทรวงพลังงาน                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน / / - - - / - / / / / / /
2 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ / / - / / / / / / / / / /
3 กรมธุรกิจพลังงาน / / / / / / / / / / / / /
4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน / / / / / / / / / / / / /
5 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน / / / / / / / / / / / / /
11. กระทรวงพาณิชย์                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ / / / / / / - / - / / / /
2 กรมการค้าต่างประเทศ / / / / / / / / - / / / /
3 กรมการค้าภายใน / / / / / / / / / / - / /
4 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ / / / - / / / / / - / / /
5 กรมทรัพย์สินทางปัญญา / / / / / / / / / / / / /
6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / / / / / / / / / / / / /
7 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ / / / / / / / / / / / / /
8 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า               / / / / / /
12. กระทรวงมหาดไทย                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - - / / - / / - - - - / -
2 กรมการปกครอง / / - - / - - - / / / / /
3 กรมการพัฒนาชุมชน / / / / / / / / / / / / /
4 กรมที่ดิน / / / / / / / / / / / / /
5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / / / / / / / / / / / / /
6 กรมโยธาธิการและผังเมือง / / / / / / / / / - / / /
7 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / / / / / / / - / / / / /
13. กระทรวงยุติธรรม                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม / / - - / / / / / / / / /
2 กรมคุมประพฤติ / / / / / / / / / / / / /
3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ / / / - / / / - / / / / /
4 กรมบังคับคดี / / / / / / / / / / / / /
5 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - - / / / / - / / / / / /
6 กรมราชทัณฑ์ / / - / / / - - / / / / /
7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ - - - - / / / / / / / / /
8 สำนักงานกิจการยุติธรรม / / / / / / / / / / / / /
9 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ / / - - / / / / / / / / /
10 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) / / - - / / / / / / / / /
14. กระทรวงแรงงาน                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน / / / / / / / / / / / / /
2 กรมการจัดหางาน / / / / / / / / / / / / /
3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / / - / / / - / / / / / /
4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / / / / / / - - - / / / /
5 สำนักงานประกันสังคม / / / / / / / / - / / / /
15. กระทรวงวัฒนธรรม                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม / - / - - / / / / / / / /
2 กรมการศาสนา / / / / / / / / / / / / /
3 กรมศิลปากร / / / - / / / - / / / / /
4 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม / / / / / / / / / / / / /
5 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย / / - / / / / / / / / / /
6 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ / / / / / / / / / / / / /
16. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / / / / - / / - - / / / /
2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ / - - / / / / - / / / / /
3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ / / / / / / / / / / / / /
4 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ / / / / / / / / / / / / /
17. กระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย)                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / / - / / / - / / / / / /
2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) - / - / / / - / / / / / /
3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) / / - - / / / / / / / / /
4 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) - - - - - - - - / - / / /
5 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) - / / / / / - / / / / / /
6 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) - / - - - / / / / / / / /
7 สถาบันวิทยาลัยชุมชน - - - - - - / / / / / / /
17.5 มหาวิทยาลัย                          
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / / / / / / / / / / / / /
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร / / / / / / / / / / / / /
3 มหาวิทยาลัยนครพนม / / - - / / / / / / / / /
4 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์                                      - - - - - - / - / / / / /
17.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏ                          
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / / / / - / - / / / / / /
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - / / / / / / / / / / / /
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / / / / / / / / / / / / /
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / / / / / / / / / / / / /
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / / / / / / / / / / / / /
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / / / / - / / / / / / / /
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / / / / - / / / / / / / /
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / / / / / / / / / / / / /
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / / / / / / / / / / / / /
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / / / / / / / / / / / / /
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / / / / / / / / / / / / /
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / / - / / / / - / / / / /
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - / / / / / / / / / / / /
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / / / / / / - - - / / / /
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / / - - / - - / - - / / /
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - / / / / / / / / / / / /
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / / / / / / - - / / / / /
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / / / / / / / - / / / / /
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / / / - / / / / / / / / /
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - / - / / / - - / / / / /
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / / / / / / / / / / / / /
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / / / / / / / / / / / / /
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - - - - / / - - / - / / /
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / / - / / / / / / / / / /
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / / / / / / / / / / / / /
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / / / / / / / - / / / / /
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / / / / / - - - - / / / /
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / / / / / / / / / / / / /
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / / / / / / / / / / / / /
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง-                 / / / / /
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช - - - / / / / / / / / / /
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / / / / / - / / / / / / /
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - / / / / / / / / / / / /
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - / - - / - - - / - - / /
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ / / - - / / / / / / / / /
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / / / - / / / / / / / / /
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ / / - - / / - / / / / / /
17.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                          
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ / / - - / / / - / / / / /
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / / / - / / / - / - / / /
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / / / / / / - / / / / / /
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / / / / / / / / - - / / /
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน / / / / / / - / / / / / /
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / / / / / - - / / - / / /
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / / / / / / / / / / / / /
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ / / / - / / / / / / / / /
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / / - - / / / / / / / / /
18. กระทรวงสาธารณสุข                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / / / / / / / / / / - / /
2 กรมการแพทย์ / / / / / / / / / / / / /
3 กรมควบคุมโรค / / / - / / / / / / / / /
4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / / / / / / / / / / / / /
5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / / - - / / / / / / / / /
6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ / / / - / - / / / / / / /
7 กรมสุขภาพจิต / / - / / - / / / / - / /
8 กรมอนามัย / / / / / / / / / / / / /
9 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา / / / / / / / / / / - / /
19. กระทรวงอุตสาหกรรม                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม / / / - / - / / / / / / /
2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม / / / / / / / / / / / / /
3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / / / / / - / / / / / / /
4 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ / / - / / - / - / - / / /
5 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย / / / - - / / / / / / / /
6 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / / - / / / - / / / / / /
7 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / / / / / / / / / / / / /
20. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง                          
1 สำนักราชเลขาธิการ / / / / / / / / - - / - /
2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / / - - / - / / - / / / /
3 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) / / / - / / / / / / / / /
4 ราชบัณฑิตยสภา / / / / / / / / / / / / /
5 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) / / / / / / - / / - / / /
6 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)               / / / / / /
7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / / / / / / / / / / / / /
8 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) - - - - - - - - - / / / /
21. กระทรวงกลาโหม                          
1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม / / - - - - / - / - / / /
2 สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม               / / / / / /
4 กองบัญชาการกองทัพไทย - / / - / / - - / / - / /
5 กองทัพบก - / - / - - - / / / - / /
6 กองทัพเรือ / / / - - - / / - / / / /
7 กองทัพอากาศ / / - / / / / / - / / / /