ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การจัดส่งข้อมูลพนักงานราชการของส่วนราชการ 

ตารางการจัดส่งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ จำนวน 204 หน่วยงาน
(ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 21)

  ส่วนราชการ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559  2560    2561 
1. สำนักนายกรัฐมนตรี                  
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี / / / - / / - /  
2 กรมประชาสัมพันธ์ / / / / / / / -  
3 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค / / / / / / / /  
4 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี / / / / / / / /  
5 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี / / - / / / / /  
6 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ - - - - - - - -  
7 สำนักงบประมาณ / / / - - - / /  
8 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ / / - / / / / /  
9 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา / / - / / / / /  
10 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) / / / / / / / /  
11 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน / / / / / / / /  
12 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / / / - / / / /  
13 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ         - - - - - - - -  
2. กระทรวงการคลัง                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง / / / / / / / /  
2 กรมธนารักษ์ - / / - / - / /  
3 กรมบัญชีกลาง / / / - / / / /  
4 กรมศุลกากร / / - / - / / /  
5 กรมสรรพสามิต / / - - / / / /  
6 กรมสรรพากร / - / / / / / /  
7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ / / / / / / / /  
8 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ / - / / / / / /  
9 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง / / / / / / - -  
3. กระทรวงการต่างประเทศ                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ / / / / / / / /  
4. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / / / - / / / -  
2 กรมพลศึกษา / / / / - / / /  
3 กรมการท่องเที่ยว / / / / - - / /  
4 สถาบันการพลศึกษา / / / / / / / /  
5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / / / / / / - /  
2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ / - - - / / / /  
3 สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว / / / / / / / /  
5 กรมกิจการเด็กและเยาวชน           / / -  
6 กรมสวัสดิการผู้สูงอายุ           - / -  
5 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / / / - / / - /  
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / / / / / - / /  
2 กรมชลประทาน / / / / / / / -  
3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / - - - / / / /  
4 กรมประมง / - - - / / / /  
5 กรมปศุสัตว์ / - - / / / / /  
6 กรมพัฒนาที่ดิน / / / / / / / /  
7 กรมวิชาการเกษตร / / / - / / - -  
8 กรมส่งเสริมการเกษตร / / / - - - / -  
9 กรมส่งเสริมสหกรณ์ / / / / / / / -  
10 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม / / / / / / / /  
11 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ / / / / / / - -  
12 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร / / / / / / / - /
13 กรมการข้าว / / / / / / / /  
14 กรมหม่อนไหม / / / / / - - -  
15 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไม่มีพรก. ไม่มี พรก. ไม่มี พรก. ไม่มี พรก. ไม่มี พรก. ไม่มี พรก. ไม่มี พรก. ไม่มี พรก.  
7. กระทรวงคมนาคม                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม / / / / / - - -  
2 กรมเจ้าท่า / / / / / / / /  
3 กรมการขนส่งทางบก / / / - / / / /  
4 กรมท่าอากาศยาน / / - - / / - -  
5 กรมทางหลวง / / / / / / / /  
6 กรมทางหลวงชนบท / / - - / / / /  
7 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร / / / / / / / /  
8. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / / / / / / / /  
2 กรมควบคุมมลพิษ / / / / / / / /  
3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / / / - / / / /  
4 กรมทรัพยากรธรณี / / - / / / / /  
5 กรมทรัพยากรน้ำ / / / / / - / /  
6 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล / / - - / - / /  
7 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม / / / / / / / /  
8 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช / / / / / / - -  
9 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / / - / / / / /  
10 กรมป่าไม้ / / - / / / / -  
9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม / / / / - - / -  
2 กรมอุตุนิยมวิทยา / / / / / / / /  
3 สำนักงานสถิติแห่งชาติ / / / / / / / -  
4 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเเห่งชาติ - - - - - - - -  
10. กระทรวงพลังงาน                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน / / - - - / - /  
2 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ / / - / / / / /  
3 กรมธุรกิจพลังงาน / / / / / / / /  
4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน / / / / / / / /  
5 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน / / / / / / / /  
11. กระทรวงพาณิชย์                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ / / / / / / - /  
2 กรมการค้าต่างประเทศ / / / / / / / /  
3 กรมการค้าภายใน / / / / / / / /  
4 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ / / / - / / / /  
5 กรมทรัพย์สินทางปัญญา / / / / / / / /  
6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า / / / / / / / /  
7 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ / / / / / / / /  
8 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า               /  
12. กระทรวงมหาดไทย                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย - - / / - / / -  
2 กรมการปกครอง / / - - / - - -  
3 กรมการพัฒนาชุมชน / / / / / / / /  
4 กรมที่ดิน / / / / / / / /  
5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / / / / / / / /  
6 กรมโยธาธิการและผังเมือง / / / / / / / /  
7 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / / / / / / / -  
13. กระทรวงยุติธรรม                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม / / - - / / / /  
2 กรมคุมประพฤติ / / / / / / / -  
3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ / / / - / / / - /
4 กรมบังคับคดี / / / / / / / /  
5 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน - - / / / / - /  
6 กรมราชทัณฑ์ / / - / / / - -  
7 กรมสอบสวนคดีพิเศษ - - - - / / / /  
8 สำนักงานกิจการยุติธรรม / / / / / / / /  
9 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ / / - - / / / /  
10 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) / / - - / / / /  
14. กระทรวงแรงงาน                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน / / / / / / / /  
2 กรมการจัดหางาน / / / / / / / /  
3 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน / / - / / / - /  
4 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน / / / / / / - -  
5 สำนักงานประกันสังคม / / / / / / / /  
15. กระทรวงวัฒนธรรม                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม / - / - - / / /  
2 กรมการศาสนา / / / / / / / /  
3 กรมศิลปากร / / / - / / / -  
4 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม / / / / / / / /  
5 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย / / - / / / / /  
6 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ / / / / / / / /  
16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / / / / - / / -  
2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ / - - / / / / -  
3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ / / / / / / / /  
17. กระทรวงศึกษาธิการ (ไม่รวมมหาวิทยาลัย)                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / / - / / / - /  
2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - / - / / / - /  
3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / / / / / / / /  
4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา / / - - / / / /  
* สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - - - - - -  
* สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย - / / / / / - /  
* สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน - / - - - / / /  
5 สถาบันวิทยาลัยชุมชน - - - - - - / /  
17.5 มหาวิทยาลัย                  
1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / / - - / - / -  
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / / / / / / / /  
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร / / / / / - - /  
4 มหาวิทยาลัยนครพนม / / - - / / / /  
5 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์                                      - - - - - - / -  
17.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏ                  
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา / / / / - / - /  
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - / / / / / / /  
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร / / / / / / / /  
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี / / / / / / / /  
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / / / / / / / /  
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / / / / - / / /  
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / / / / - / / /  
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / / / / / / / /  
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / / / / / / / /  
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / / / / / / / /  
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / / / / / / / /  
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / / - / / / / -  
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ - / / / / / / /  
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / / / / / / - -  
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / / - - / - - /  
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - / / / / / / /  
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร / / / / / / - -  
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา / / / / / / / -  
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / / / - / / / /  
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - / - / / / - -  
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / / / / / / / /  
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา / / / / / / / /  
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี - - - - / / - -  
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ / / - / / / / /  
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี / / / / / / / /  
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / / / / / / / -  
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี / / / / / - - -  
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี / / / / / / / /  
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม / / / / / / / /  
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง - / / - / / / /  
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / / / / / / / -  
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช - - - / / / / /  
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต / / / / / - / /  
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา - / / / / / / /  
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - / - - / - - -  
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ / / - - / / / /  
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด / / / - / / / /  
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ / / - - / / - /  
17.7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                  
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ / / - - / / / -  
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย / / / - / / / -  
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก / / / / / / - /  
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / / / / / / / /  
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน / / / / / / - /  
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร / / / / / - - /  
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / / / / / / / /  
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ / / / - / / / /  
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี / / - - / / / /  
18. กระทรวงสาธารณสุข                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / / / / / / / /  
2 กรมการแพทย์ / / / / / / / /  
3 กรมควบคุมโรค / / / - / / / /  
4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก / / / / / / / /  
5 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ / / - - / / / /  
6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ / / / - / - / /  
7 กรมสุขภาพจิต / / - / / - / /  
8 กรมอนามัย / / / / / / / /  
9 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา / / / / / / / /  
19. กระทรวงอุตสาหกรรม                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม / / / - / - / /  
2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม / / / / / / / /  
3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / / / / / - / /  
4 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ / / - / / - / -  
5 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย / / / - - / / /  
6 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / / - / / / - /  
7 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / / / / / / / /  
20. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง                  
1 สำนักราชเลขาธิการ / / / / / / / /  
2 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / / - - / - / /  
3 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ / / / - / / / /  
4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ / / / / / / / /  
5 ราชบัณฑิตยสภา / / / / / / / /  
6 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) / / / / / / - /  
7 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)               /  
8 สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / / / / / / / /  
9 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / / / / / / / /  
10 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ - - - - - - - -  
21. กระทรวงกลาโหม                  
1 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม / / - - - - / -  
2 สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม               /  
4 กองบัญชาการกองทัพไทย - / / - / / - -  
5 กองทัพบก - / - / - - - /  
6 กองทัพเรือ / / / - - - / /  
7 กองทัพอากาศ / / - / / / / /