ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ติดต่อหน่วยงาน

สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน (สตค.)

กลุ่มบริหารพนักงานราชการ
สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน (สตค.)
สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

หลักเกณฑ์ทั่วไป

  • 0 2547 1000 ต่อ 6612, 6625, 6626, 6635, 6643
  • โทรสาร 0 2547 1437

การสรรหาและเลือกสรร

  • 0 2547 1000 ต่อ 8740
  • 0 2547 1000 ต่อ 8718
  • โทรสาร 0 2547 1346

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  • 0 2547 1000 ต่อ 8828

กฎหมายและวินัย

  • 0 2547 1000 ต่อ 8869