ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
New Document

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (ที่ นร 1002/64) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายการข้อมูลข้าราชการพลเรือนสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2561) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จำนวนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำแนกตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มจำนวนข้าราชการพลเรือนที่บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน และการสูญเสียในกรณีต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบฟอร์มชื่อผู้ประสานงานเรื่องการจัดส่งข้อมูลของส่วนราชการ

วิธีการสำรองฐานข้อมูล (ส่งออกฐานขัอมูล) ระบบ DPIS

หนังสือสถิติกำลังคนภาครัฐ
ท่านสามารถคลิกที่ ปี พ.ศ. เพื่อไปยังสถิติปีที่ต้องการได้ทันที

กลับสู่ด้านบน

รายละเอียดโครงการ

หากพบปัญหาการใช้งานระบบ กรุณาแจ้ง : สายด่วน GMIS ที่เบอร์ 02-547-1187