ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
New Document

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (ที่ นร 1002/115) รูปแบบ Excel file ข้อมูลข้าราชพลเรือนสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐฯ (สำหรับหน่วยงานที่ไม่ใช้ระบบ DPIS) แบบฟอร์มจำนวนข้าราชพลเรือนที่บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน และการสูญเสียในกรณีต่างๆ แบบฟอร์มชื่อผู้ประสานงานเรื่องการจัดส่งข้อมูลของส่วนราชการ

วิธีการสำรองฐานข้อมูล (ส่งออกฐานขัอมูล) ระบบ DPIS

หนังสือสถิติกำลังคนภาครัฐ
ท่านสามารถคลิกที่ ปี พ.ศ. เพื่อไปยังสถิติปีที่ต้องการได้ทันที

  • 2560
    (สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลในรายงานกำลังคนภาครัฐ 2560 ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ้น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สำนักงาน ก.พ. จะได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อไป)
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556
  • 2555

กลับสู่ด้านบน

รายละเอียดโครงการ

หากพบปัญหาการใช้งานระบบ กรุณาแจ้ง : สายด่วน GMIS ที่เบอร์ 02-547-1187