ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
New Document

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (ที่ นร 1002/71) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ขั้นตอนการส่งออกข้อมูลกำลังคนด้วยระบบ DPIS Version 5.0 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คำอธิบายรายการข้อมูลข้าราชการพลเรือนสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มจำนวนข้าราชการพลเรือนที่บรรจุใหม่ บรรจุกลับ รับโอน และการสูญเสียในกรณีต่าง ๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบฟอร์มชื่อผู้ประสานงานการจัดส่งข้อมูลของส่วนราชการ

หนังสือสถิติกำลังคนภาครัฐ
ท่านสามารถคลิกที่ ปี พ.ศ. เพื่อไปยังสถิติปีที่ต้องการได้ทันที

กลับสู่ด้านบน

รายละเอียดโครงการ

หากพบปัญหาการใช้งานระบบ กรุณาแจ้ง : สายด่วน GMIS ที่เบอร์ 02-547-1187