ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

Hack a Box: Civil Service HR Playground

                                                                                                                                                       

การแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ

 

(Hack a box: Civil Service HR Playground)

สำนักงาน ก.พ. จัดการแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ (Hack a box: Civil Service HR Playground)
ในรูปแบบของการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพทางความคิดในเชิงสร้างสรรค์
เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ และให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับภาคราชการ อีกทั้งเป็นพื้นที่ให้
คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้งานในภาคราชการเป็นงานในฝันของคนรุ่นใหม่รวมถึง ยังเป็นทางเลือกในการประกอบ
อาชีพในอนาคตอีกด้วย

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 16 มิถุนายน 2566

>>> ยืนยันสิทธิการเข้าแข่งขันรอบที่ 2 : รอบตัดสิน

>>> สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

>>> ส่งข้อเสนอ

 

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post