ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ.

2. ข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
- รายงานประจำปีของสำนักงาน ก.พ.
- ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ก.พ.

3. รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรหรือฝึกอบรมที่สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้จัดให้มีขึ้น
ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมถึงหลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่จัดเป็นการเฉพาะกิจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว
- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง (นบส.)
- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)