ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน: 
2551
รหัสชื่อสายงาน: 
3-2-002
ประเภทสายงาน: 
สายงานประเภทวิชาการ
กลุ่มอาชีพ: 
กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม