ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน: 
2551
รหัสชื่อสายงาน: 
1-1-003
ประเภทสายงาน: 
สายงานประเภทบริหาร
กลุ่มอาชีพ: 
กลุ่มอาชีพบริหาร อำนวยการธุรการ งานสถิติ งานการทูตและต่างประเทศ