ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน: 
2551
รหัสชื่อสายงาน: 
3-8-026
ประเภทสายงาน: 
สายงานประเภทวิชาการ
กลุ่มอาชีพ: 
กลุ่มอาชีพการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน