ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
#
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
1 บริหาร สายงานประเภทบริหาร
2 บริหารงานปกครอง สายงานประเภทบริหาร
3 บริหารการทูต สายงานประเภทบริหาร
4 ตรวจราชการกระทรวง สายงานประเภทบริหาร