ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
#
Nid
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
1 727 อำนวยการ สายงานประเภทอำนวยการ
2 728 อำนวยการเฉพาะด้าน สายงานประเภทอำนวยการ
3 729 ตรวจราชการกรม สายงานประเภทอำนวยการ