ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
#
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
1 อำนวยการ สายงานประเภทอำนวยการ
2 อำนวยการเฉพาะด้าน สายงานประเภทอำนวยการ
3 ตรวจราชการกรม สายงานประเภทอำนวยการ