ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพบริหาร อำนวยการธุรการ งานสถิติ งานการทูตและต่างประเทศ
#
รหัสตำแหน่งsort descending
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
1 3-1-001 นักกฎหมายกฤษฎีกา สายงานประเภทวิชาการ
2 3-1-002 การทูต สายงานประเภทวิชาการ
3 3-1-003 คุมประพฤติ สายงานประเภทวิชาการ
4 3-1-004 จัดการงานทั่วไป สายงานประเภทวิชาการ
5 3-1-005 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ สายงานประเภทวิชาการ
6 3-1-006 ทรัพยากรบุคคล สายงานประเภทวิชาการ
7 3-1-007 ทะเบียนวิชาชีพ สายงานประเภทวิชาการ
8 3-1-008 นิติการ สายงานประเภทวิชาการ
9 3-1-009 ปฏิบัติการปกครอง สายงานประเภทวิชาการ
10 3-1-010 พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สายงานประเภทวิชาการ
11 3-1-011 พัฒนาระบบราชการ สายงานประเภทวิชาการ
12 3-1-012 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานประเภทวิชาการ
13 3-1-013 วิชาการคอมพิวเตอร์ สายงานประเภทวิชาการ
14 3-1-014 วิชาการทัณฑวิทยา สายงานประเภทวิชาการ
15 3-1-015 วิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานประเภทวิชาการ
16 3-1-016 วิชาการพัสดุ สายงานประเภทวิชาการ
17 3-1-017 วิชาการยุติธรรม สายงานประเภทวิชาการ
18 3-1-018 วิชาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานประเภทวิชาการ
19 3-1-019 วิชาการสถิติ สายงานประเภทวิชาการ
20 3-1-020 วิเทศสหการ สายงานประเภทวิชาการ
21 3-1-021 วิเทศสัมพันธ์ สายงานประเภทวิชาการ
22 3-1-022 สืบสวนสอบสวน สายงานประเภทวิชาการ
23 3-1-023 อาลักษณ์ สายงานประเภทวิชาการ
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม
#
รหัสตำแหน่งsort descending
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
24 3-2-001 เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สายงานประเภทวิชาการ
25 3-2-002 ตรวจสอบภาษี สายงานประเภทวิชาการ
26 3-2-003 วิเคราะห์งบประมาณ สายงานประเภทวิชาการ
27 3-2-004 วิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ สายงานประเภทวิชาการ
28 3-2-005 วิชาการคลัง สายงานประเภทวิชาการ
29 3-2-006 วิชาการเงินและบัญชี สายงานประเภทวิชาการ
30 3-2-007 วิชาการชั่งตวงวัด สายงานประเภทวิชาการ
31 3-2-008 วิชาการตรวจสอบบัญชี สายงานประเภทวิชาการ
32 3-2-009 วิชาการตรวจสอบภายใน สายงานประเภทวิชาการ
33 3-2-010 วิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร สายงานประเภทวิชาการ
34 3-2-011 วิชาการทรัพยากรธรณี สายงานประเภทวิชาการ
35 3-2-012 วิชาการบัญชี สายงานประเภทวิชาการ
36 3-2-013 วิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สายงานประเภทวิชาการ
37 3-2-014 วิชาการพาณิชย์ สายงานประเภทวิชาการ
38 3-2-015 วิชาการภาษี สายงานประเภทวิชาการ
39 3-2-016 วิชาการมาตรฐาน สายงานประเภทวิชาการ
40 3-2-017 วิชาการศุลกากร สายงานประเภทวิชาการ
41 3-2-018 วิชาการเศรษฐกิจ สายงานประเภทวิชาการ
42 3-2-019 วิชาการส่งเสริมการลงทุน สายงานประเภทวิชาการ
43 3-2-020 วิชาการสรรพสามิต สายงานประเภทวิชาการ
44 3-2-021 วิชาการสรรพากร สายงานประเภทวิชาการ
45 3-2-022 วิชาการสหกรณ์ สายงานประเภทวิชาการ
46 3-2-023 วิชาการอุตสาหกรรม สายงานประเภทวิชาการ
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร
#
รหัสตำแหน่งsort descending
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
47 3-3-001 การข่าว สายงานประเภทวิชาการ
48 3-3-002 เดินเรือ สายงานประเภทวิชาการ
49 3-3-003 ตรวจท่า สายงานประเภทวิชาการ
50 3-3-004 นำร่อง สายงานประเภทวิชาการ
51 3-3-005 ประชาสัมพันธ์ สายงานประเภทวิชาการ
52 3-3-006 วิชาการขนส่ง สายงานประเภทวิชาการ
53 3-3-007 วิชาการเผยแพร่ สายงานประเภทวิชาการ
54 3-3-008 วิชาการโสตทัศนศึกษา สายงานประเภทวิชาการ
55 3-3-009 สื่อสารมวลชน สายงานประเภทวิชาการ
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
#
รหัสตำแหน่งsort descending
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
56 3-4-001 วิชาการเกษตร สายงานประเภทวิชาการ
57 3-4-002 วิชาการปฏิรูปที่ดิน สายงานประเภทวิชาการ
58 3-4-003 วิชาการประมง สายงานประเภทวิชาการ
59 3-4-004 วิชาการป่าไม้ สายงานประเภทวิชาการ
60 3-4-005 วิชาการส่งเสริมการเกษตร สายงานประเภทวิชาการ
61 3-4-006 วิชาการสัตวบาล สายงานประเภทวิชาการ
62 3-4-007 สำรวจดิน สายงานประเภทวิชาการ
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์
#
รหัสตำแหน่งsort descending
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
63 3-5-001 กีฏวิทยา สายงานประเภทวิชาการ
64 3-5-002 ชีววิทยารังสี สายงานประเภทวิชาการ
65 3-5-003 ธรณีวิทยา สายงานประเภทวิชาการ
66 3-5-004 นิติวิทยาศาสตร์ สายงานประเภทวิชาการ
67 3-5-005 นิวเคลียร์เคมี สายงานประเภทวิชาการ
68 3-5-006 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ สายงานประเภทวิชาการ
69 3-5-007 ฟิสิกส์รังสี สายงานประเภทวิชาการ
70 3-5-008 วิชาการโรคพืช สายงานประเภทวิชาการ
71 3-5-009 วิชาการอุทกวิทยา สายงานประเภทวิชาการ
72 3-5-010 วิทยาศาสตร์ สายงานประเภทวิชาการ
73 3-5-011 วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ สายงานประเภทวิชาการ
74 3-5-012 สัตววิทยา สายงานประเภทวิชาการ
75 3-5-013 อุตุนิยมวิทยา สายงานประเภทวิชาการ
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข
#
รหัสตำแหน่งsort descending
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
76 3-6-001 กายภาพบำบัด สายงานประเภทวิชาการ
77 3-6-002 กิจกรรมบำบัด สายงานประเภทวิชาการ
78 3-6-003 จิตวิทยา สายงานประเภทวิชาการ
79 3-6-004 จิตวิทยาคลีนิก สายงานประเภทวิชาการ
80 3-6-005 ทันตแพทย์ สายงานประเภทวิชาการ
81 3-6-006 เทคนิคการแพทย์ สายงานประเภทวิชาการ
82 3-6-007 นายสัตวแพทย์ สายงานประเภทวิชาการ
83 3-6-008 พยาบาลวิชาชีพ สายงานประเภทวิชาการ
84 3-6-009 แพทย์ สายงานประเภทวิชาการ
85 3-6-010 แพทย์แผนไทย สายงานประเภทวิชาการ
86 3-6-011 เภสัชกรรม สายงานประเภทวิชาการ
87 3-6-012 โภชนาการ สายงานประเภทวิชาการ
88 3-6-013 รังสีการแพทย์ สายงานประเภทวิชาการ
89 3-6-014 วิชาการพยาบาล สายงานประเภทวิชาการ
90 3-6-015 วิชาการสาธารณสุข สายงานประเภทวิชาการ
91 3-6-016 วิชาการอาชีวบำบัด สายงานประเภทวิชาการ
92 3-6-017 วิชาการอาหารและยา สายงานประเภทวิชาการ
93 3-6-018 วิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานประเภทวิชาการ
94 3-6-019 เวชศาสตร์การสื่อความหมาย สายงานประเภทวิชาการ
95 3-6-020 เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สายงานประเภทวิชาการ
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ
#
รหัสตำแหน่งsort descending
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
96 3-7-001 กายอุปกรณ์ สายงานประเภทวิชาการ
97 3-7-002 จิตรกรรม สายงานประเภทวิชาการ
98 3-7-003 ช่างกลเรือ สายงานประเภทวิชาการ
99 3-7-004 ช่างภาพการแพทย์ สายงานประเภทวิชาการ
100 3-7-005 ตรวจเรือ สายงานประเภทวิชาการ
101 3-7-006 ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน สายงานประเภทวิชาการ
102 3-7-007 ประติมากรรม สายงานประเภทวิชาการ
103 3-7-008 ภูมิสถาปัตยกรรม สายงานประเภทวิชาการ
104 3-7-009 มัณฑนศิลป์ สายงานประเภทวิชาการ
105 3-7-010 วิชาการกษาปณ์ สายงานประเภทวิชาการ
106 3-7-011 วิชาการช่างศิลป์ สายงานประเภทวิชาการ
107 3-7-012 วิชาการแผนที่ภาพถ่าย สายงานประเภทวิชาการ
108 3-7-013 วิชาการพลังงาน สายงานประเภทวิชาการ
109 3-7-014 วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สายงานประเภทวิชาการ
110 3-7-015 วิศวกรรม สายงานประเภทวิชาการ
111 3-7-016 วิศวกรรมการเกษตร สายงานประเภทวิชาการ
112 3-7-017 วิศวกรรมเครื่องกล สายงานประเภทวิชาการ
113 3-7-018 วิศวกรรมนิวเคลียร์ สายงานประเภทวิชาการ
114 3-7-019 วิศวกรรมปิโตรเลียม สายงานประเภทวิชาการ
115 3-7-020 วิศวกรรมไฟฟ้า สายงานประเภทวิชาการ
116 3-7-021 วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สายงานประเภทวิชาการ
117 3-7-022 วิศวกรรมโยธา สายงานประเภทวิชาการ
118 3-7-023 วิศวกรรมรังวัด สายงานประเภทวิชาการ
119 3-7-024 วิศวกรรมโลหการ สายงานประเภทวิชาการ
120 3-7-025 วิศวกรรมสำรวจ สายงานประเภทวิชาการ
121 3-7-026 วิศวกรรมเหมืองแร่ สายงานประเภทวิชาการ
122 3-7-027 วิศวกรรมชลประทาน สายงานประเภทวิชาการ
123 3-7-028 สถาปัตยกรรม สายงานประเภทวิชาการ
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน
#
รหัสตำแหน่งsort descending
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
124 3-8-001 ผังเมือง สายงานประเภทวิชาการ
125 3-8-002 จดหมายเหตุ สายงานประเภทวิชาการ
126 3-8-003 บรรณารักษ์ สายงานประเภทวิชาการ
127 3-8-004 โบราณคดี สายงานประเภทวิชาการ
128 3-8-005 ประเมินราคาทรัพย์สิน สายงานประเภทวิชาการ
129 3-8-006 พัฒนาการกีฬา สายงานประเภทวิชาการ
130 3-8-007 พัฒนาการท่องเที่ยว สายงานประเภทวิชาการ
131 3-8-008 พัฒนาสังคม สายงานประเภทวิชาการ
132 3-8-009 ภัณฑารักษ์ สายงานประเภทวิชาการ
133 3-8-010 ภาษาโบราณ สายงานประเภทวิชาการ
134 3-8-011 วรรณศิลป์ สายงานประเภทวิชาการ
135 3-8-012 วิเคราะห์ผังเมือง สายงานประเภทวิชาการ
136 3-8-013 วิชาการจัดหาที่ดิน สายงานประเภทวิชาการ
137 3-8-014 วิชาการที่ดิน สายงานประเภทวิชาการ
138 3-8-015 วิชาการพัฒนาชุมชน สายงานประเภทวิชาการ
139 3-8-016 วิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน สายงานประเภทวิชาการ
140 3-8-017 วิชาการแรงงาน สายงานประเภทวิชาการ
141 3-8-018 วิชาการละครและดนตรี สายงานประเภทวิชาการ
142 3-8-019 วิชาการวัฒนธรรม สายงานประเภทวิชาการ
143 3-8-020 วิชาการศาสนา สายงานประเภทวิชาการ
144 3-8-021 วิชาการศึกษา สายงานประเภทวิชาการ
145 3-8-022 วิชาการศึกษาพิเศษ สายงานประเภทวิชาการ
146 3-8-023 วิชาการสิ่งแวดล้อม สายงานประเภทวิชาการ
147 3-8-024 วิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ สายงานประเภทวิชาการ
148 3-8-025 วิทยาจารย์ สายงานประเภทวิชาการ
149 3-8-026 สังคมสงเคราะห์ สายงานประเภทวิชาการ
150 3-8-027 อักษรศาสตร์ สายงานประเภทวิชาการ