ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพการศึกษา ศิลปะ สังคม และการพัฒนาชุมชน
#
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
หนังสือเวียนประกอบ
1 4-8-017 อนุศาสน์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
2 4-8-016 ปฏิบัติงานอบรมและฝึกวิชาชีพ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
3 4-8-015 ปฏิบัติงานห้องสมุด สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
4 4-8-014 ปฏิบัติงานวัฒนธรรม สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
5 4-8-013 ปฏิบัติงานแรงงาน สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
6 4-8-012 ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
7 4-8-011 ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
8 4-8-010 ปฏิบัติงานพัฒาฝีมือแรงงาน สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
9 4-8-009 ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
10 4-8-008 ปฏิบัติงานประเมินราคาทรัพย์สิน สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
11 4-8-007 ปฏิบัติงานช่วยนักจดหมายเหตุ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
12 4-8-006 ปฏิบัติงานการศาสนา สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
13 4-8-005 นาฏศิลป์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
14 4-8-004 ดุริยางคศิลป์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
15 4-8-003 ปฏิบัติงานที่ดิน สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
16 4-8-002 คีตศิลป์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
17 4-8-001 ครูการศึกษาพิเศษ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพวิศวกรรม สถาปัตยกรรม และช่างเทคนิคต่าง ๆ
#
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
หนังสือเวียนประกอบ
18 4-7-026 ปฏิบัติงานช่างชลประทาน สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
19 4-7-025 ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
20 4-7-024 ปฏิบัติงานลิขิต สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
21 4-7-023 ปฏิบัติงานตรวจโรงงาน สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
22 4-7-022 ปฏิบัติงานช่างอากาศยาน สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
23 4-7-021 ปฏิบัติงานช่างออกแบบเรือ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
24 4-7-020 ปฏิบัติงานช่างเหมืองแร่ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
25 4-7-019 ปฏิบัติงานช่างสำรวจ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
26 4-7-018 ปฏิบัติงานช่างโลหะ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
27 4-7-017 ปฏิบัติงานช่างรังวัด สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
28 4-7-016 ปฏิบัติงานโยธา สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
29 4-7-015 ปฏิบัติงานช่างภาพ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
30 4-7-014 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
31 4-7-013 ปฏิบัติงานช่างเทคนิค สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
32 4-7-012 ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
33 4-7-011 ปฏิบัติงานช่างตรวจสภาพรถ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
34 4-7-010 ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
35 4-7-009 ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
36 4-7-008 ปฏิบัติงานช่างขุดลอก สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
37 4-7-007 ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
38 4-7-006 ปฏิบัติงานกายอุปกรณ์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
39 4-7-005 ปฏิบัติงานช่างหล่อ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
40 4-7-004 ปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
41 4-7-003 ปฏิบัติงานช่างศิลป์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
42 4-7-002 ปฏิบัติงานช่างพิมพ์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
43 4-7-001 ช่างอาภรณ์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข
#
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
หนังสือเวียนประกอบ
44 4-6-010 สัตวแพทย์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
45 4-6-009 พยาบาลเทคนิค สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
46 4-6-008 ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
47 4-6-007 ปฏิบัติงานสาธารณสุข สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
48 4-6-006 ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
49 4-6-005 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
50 4-6-004 ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
51 4-6-003 ปฏิบัติงานโภชนาการ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
52 4-6-002 ปฏิบัติงานเภสัชกรรม สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
53 4-6-001 ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพวิทยาศาสตร์
#
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
หนังสือเวียนประกอบ
54 4-5-003 ปฏิบัติงานอุทกวิทยา สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
55 4-5-002 ปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยา สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
56 4-5-001 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
#
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
หนังสือเวียนประกอบ
57 4-4-005 ปฏิบัติงานสัตวบาล สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
58 4-4-004 ปฏิบัติงานป่าไม้ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
59 4-4-003 ปฏิบัติงานประมง สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
60 4-4-002 ปฏิบัติงานเคหกิจเกษตร สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
61 4-4-001 ปฏิบัติงานการเกษตร สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพคมนาคม ขนส่ง และติดต่อสื่อสาร
#
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
หนังสือเวียนประกอบ
62 4-3-008 ประกาศและรายงานข่าว สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
63 4-3-007 ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
64 4-3-006 ปฏิบัติงานควบคุมจราจรทางอากาศ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
65 4-3-005 ปฏิบัติงานสื่อสาร สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
66 4-3-004 ปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
67 4-3-003 ปฏิบัติงานเดินเรือ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
68 4-3-002 ปฏิบัติงานขนส่ง สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
69 4-3-001 ปฏิบัติงานการข่าว สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพการคลัง การเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม
#
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
หนังสือเวียนประกอบ
70 4-2-012 ปฏิบัติงานสรรพากร สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
71 4-2-011 ปฏิบัติงานสรรพสามิต สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
72 4-2-010 ปฏิบัติงานส่งเสริมอุตสาหกรรม สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
73 4-2-009 ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
74 4-2-008 ปฏิบัติงานศุลกากร สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
75 4-2-007 ปฏิบัติงานทรัพยากรธรณี สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
76 4-2-006 ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
77 4-2-005 ปฏิบัติงานดูเงิน สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
78 4-2-004 ปฏิบัติงานชั่งตวงวัด สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
79 4-2-003 ปฏิบัติงานคลัง สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
80 4-2-002 ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
81 4-2-001 ปฏิบัติงานการพาณิชย์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพบริหาร อำนวยการธุรการ งานสถิติ งานการทูตและต่างประเทศ
#
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
หนังสือเวียนประกอบ
82 4-1-009 ปฏิบัติงานสืบสวน สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
83 4-1-008 ปฏิบัติงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
84 4-1-007 ประสานงานปกครอง สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
85 4-1-006 ปฏิบัติงานอาลักษณ์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
86 4-1-005 ปฏิบัติงานสถิติ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
87 4-1-004 เจ้าพนักงานเวชสถิติ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
88 4-1-003 ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
89 4-1-002 ปฏิบัติงานพัสดุ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555
90 4-1-001 ปฏิบัติงานธุรการ สายงานประเภททั่วไป ว19/2552 และ ว5/2555