ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
แสดงผล 1 - 50 จากทั้งหมด 249 สายงาน
#
รหัสตำแหน่งsort ascending
ชื่อสายงาน
ประเภทสายงาน
1 4-8-017 อนุศาสน์ สายงานประเภททั่วไป
2 4-8-016 ปฏิบัติงานอบรมและฝึกวิชาชีพ สายงานประเภททั่วไป
3 4-8-015 ปฏิบัติงานห้องสมุด สายงานประเภททั่วไป
4 4-8-014 ปฏิบัติงานวัฒนธรรม สายงานประเภททั่วไป
5 4-8-013 ปฏิบัติงานแรงงาน สายงานประเภททั่วไป
6 4-8-012 ปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ สายงานประเภททั่วไป
7 4-8-011 ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม สายงานประเภททั่วไป
8 4-8-010 ปฏิบัติงานพัฒาฝีมือแรงงาน สายงานประเภททั่วไป
9 4-8-009 ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน สายงานประเภททั่วไป
10 4-8-008 ปฏิบัติงานประเมินราคาทรัพย์สิน สายงานประเภททั่วไป
11 4-8-007 ปฏิบัติงานช่วยนักจดหมายเหตุ สายงานประเภททั่วไป
12 4-8-006 ปฏิบัติงานการศาสนา สายงานประเภททั่วไป
13 4-8-005 นาฏศิลป์ สายงานประเภททั่วไป
14 4-8-004 ดุริยางคศิลป์ สายงานประเภททั่วไป
15 4-8-003 ปฏิบัติงานที่ดิน สายงานประเภททั่วไป
16 4-8-002 คีตศิลป์ สายงานประเภททั่วไป
17 4-8-001 ครูการศึกษาพิเศษ สายงานประเภททั่วไป
18 4-7-026 ปฏิบัติงานช่างชลประทาน สายงานประเภททั่วไป
19 4-7-025 ปฏิบัติงานออกแบบผลิตภัณฑ์ สายงานประเภททั่วไป
20 4-7-024 ปฏิบัติงานลิขิต สายงานประเภททั่วไป
21 4-7-023 ปฏิบัติงานตรวจโรงงาน สายงานประเภททั่วไป
22 4-7-022 ปฏิบัติงานช่างอากาศยาน สายงานประเภททั่วไป
23 4-7-021 ปฏิบัติงานช่างออกแบบเรือ สายงานประเภททั่วไป
24 4-7-020 ปฏิบัติงานช่างเหมืองแร่ สายงานประเภททั่วไป
25 4-7-019 ปฏิบัติงานช่างสำรวจ สายงานประเภททั่วไป
26 4-7-018 ปฏิบัติงานช่างโลหะ สายงานประเภททั่วไป
27 4-7-017 ปฏิบัติงานช่างรังวัด สายงานประเภททั่วไป
28 4-7-016 ปฏิบัติงานโยธา สายงานประเภททั่วไป
29 4-7-015 ปฏิบัติงานช่างภาพ สายงานประเภททั่วไป
30 4-7-014 ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า สายงานประเภททั่วไป
31 4-7-013 ปฏิบัติงานช่างเทคนิค สายงานประเภททั่วไป
32 4-7-012 ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม สายงานประเภททั่วไป
33 4-7-011 ปฏิบัติงานช่างตรวจสภาพรถ สายงานประเภททั่วไป
34 4-7-010 ปฏิบัติงานช่างเครื่องกล สายงานประเภททั่วไป
35 4-7-009 ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ สายงานประเภททั่วไป
36 4-7-008 ปฏิบัติงานช่างขุดลอก สายงานประเภททั่วไป
37 4-7-007 ปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สายงานประเภททั่วไป
38 4-7-006 ปฏิบัติงานกายอุปกรณ์ สายงานประเภททั่วไป
39 4-7-005 ปฏิบัติงานช่างหล่อ สายงานประเภททั่วไป
40 4-7-004 ปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม สายงานประเภททั่วไป
41 4-7-003 ปฏิบัติงานช่างศิลป์ สายงานประเภททั่วไป
42 4-7-002 ปฏิบัติงานช่างพิมพ์ สายงานประเภททั่วไป
43 4-7-001 ช่างอาภรณ์ สายงานประเภททั่วไป
44 4-6-010 สัตวแพทย์ สายงานประเภททั่วไป
45 4-6-009 พยาบาลเทคนิค สายงานประเภททั่วไป
46 4-6-008 ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด สายงานประเภททั่วไป
47 4-6-007 ปฏิบัติงานสาธารณสุข สายงานประเภททั่วไป
48 4-6-006 ปฏิบัติงานเวชกรรมฟื้นฟู สายงานประเภททั่วไป
49 4-6-005 ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สายงานประเภททั่วไป
50 4-6-004 ปฏิบัติงานรังสีการแพทย์ สายงานประเภททั่วไป

Pages