ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

กฏ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2551

บัญชีมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับปัจจุบัน)

บัญชีการปรับปรุงสายงาน

หนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ชื่อสายงาน และชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (ไทย-อังกฤษ) (22 เมษายน 2552)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง