Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

1.1.2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานเดินเรือ
กฎหมาย/หนังสือเวียน

ที่ นร 1008/ว 14 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือ (ว 14/2567)

29 พฤษภาคม 2567
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสถิติ
กฎหมาย/หนังสือเวียน

ที่ นร 1008/ว 13 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสถิติ

9 พฤษภาคม 2567
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ
กฎหมาย/หนังสือเวียน
14 มิถุนายน 2566
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภททั่วไป
กฎหมาย/หนังสือเวียน

รหัส       >        ชื่อสายงาน         > ชื่อตำแหน่งในสายงาน ———————————————————– 4-1-003 > ปฏิบัติงานราชทัณฑ์ > เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ 4-1-004 > ปฏิบัติงานเวชสถิติ &gt

6 พฤษภาคม 2565
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างโลหะ ระดับอาวุโส
กฎหมาย/หนังสือเวียน

นร 1008/ว 10  ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างโลหะ ระดับอาวุโส สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างโลหะ ตำแหน่งนายช่างโลหะ

27 เมษายน 2565
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์
กฎหมาย/หนังสือเวียน

ที่ นร 1008/ว 21 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์ว 21/2562 ที่ นร 1008/ว 21 สำนักงาน ก.พ.     ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000     29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสหกรณ์     เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)     อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.

29 พฤศจิกายน 2562
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร
กฎหมาย/หนังสือเวียน

ที่ นร 1008/ว10   18 มิถุนายน 2562   เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร   เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)   อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551   สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร ตำแหน่งวิศวกรการเกษตร ระดับปฏิบ

18 มิถุนายน 2562
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานชีววิทยารังสี
กฎหมาย/หนังสือเวียน

ที่ นร 1008/ว 7 สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 11 มีนาคม 2562 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานชีววิทยารังสี เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานชีววิทยารัง

11 มีนาคม 2562
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม
กฎหมาย/หนังสือเวียน

เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด) อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานปฏิบัติงานช่างทันตกรรม ตำแหน่งช่างทันตกรรม ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน ตามหนังสื

17 มกราคม 2562
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมรังวัด
กฎหมาย/หนังสือเวียน

ที่ นร 1008/ว 14 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมรังวัดว 14/2560

21 พฤศจิกายน 2560
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content