ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลังข้อกฎหมาย.

ระบบคลังข้อกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งหมด

ระบบค้นหาข้อกฎหมาย

ข้อบังคับ ก.พ.

# ประเภท ปี เรื่อง
1 ข้อบังคับ ก.พ.   2553   ข้อบังคับ ก.พ.
2 ข้อบังคับ ก.พ.   2552   ข้อบังคับสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วย จรรยาข้าราชการสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2552
3 ข้อบังคับ ก.พ.   2551   ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. 2551
4 ข้อบังคับ ก.พ.   2550   ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
5 ข้อบังคับ ก.พ.   2538   ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยการดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ พ.ศ.2538
6 ข้อบังคับ ก.พ.   2537   ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537