ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลังข้อกฎหมาย.

ระบบคลังข้อกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งหมด

ระบบค้นหาข้อกฎหมาย

กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

# ประเภท ปี เรื่อง
1 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
2 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ขอให้แก้ไขการปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติ
3 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
4 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ว10/2555)
5 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553
6 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553
7 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
8 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
9 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552
10 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2552
11 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ.2552
12 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552
13 กฎ ก.พ.   2551   กฏ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ.2551
14 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551
15 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551
16 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการใน ก.พ. พ.ศ. 2551
17 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ. ว่าด้วยจำนวน คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งวิธีการได้มาวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของ อ.ก.พ.วิสามัญ 2551
18 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
19 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ.
20 กฎ ก.พ.   2551   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2557
21 กฎ ก.พ.   2551   กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ว15/2556)
22 กฎ ก.พ.   2551   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2556
23 กฎ ก.พ.   2551   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552
24 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2550) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2550
25 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2548) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
26 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. (พ.ศ.2548) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4)
27 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. (พ.ศ. 2547) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน(ฉบับที่ 3)
28 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. (พ.ศ. 2547) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
29 กฎ ก.พ.   2535   กฏ ก.พ. (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลประสิทธิ
30 กฎ ก.พ.   2535   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ

Pages