ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

คลังข้อกฎหมาย.

ระบบคลังข้อกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการหา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทั้งหมด

ระบบค้นหาข้อกฎหมาย

กฎ ก.พ.

ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

ท่านสารมารถดาวน์โหลด กฎ ก.พ. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ตามเอกสารแนบ

ประเภทกฎหมาย: 
ปี พ.ร.บ. อ้างอิง: 
2551

URL แบบสั้นสำหรับ Share