ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
ประเภทเอกสาร: กฎหมาย
เอกสารแนบ:

ประเภทเอกสาร: กฎหมาย
เอกสารแนบ:

ประเภทเอกสาร: กฎหมาย
เอกสารแนบ:
AttachmentSize
PDF icon กฎ ก.พ. (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือน79.73 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ88.47 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ว่าด้วยโรค32.43 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการเลือกข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็น อ.ก.พ.วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการ62.69 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน56.85 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวน387.39 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2539) ว่าด้วยกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ หน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน37.14 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง81.71 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ประจำกระทรวง ประจำทบวง ประจำกรม ประจำกอง หรือประจำจังหวั80.27 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์123.7 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ขอให้แก้ไขการปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติ100.35 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา196.41 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ156.11 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2542) ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ1.44 MB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2543) ว่าด้วยกรณีที่อาจร้องทุกข์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้อง119.04 KB
PDF icon กฎ ก.พ. (พ.ศ. 2544) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2544100.41 KB
PDF icon กฏ ก.พ. (พ.ศ.2544) ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544102.78 KB
PDF icon กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 254554.85 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ116.84 KB
PDF icon กฏ ก.พ. (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลประสิทธิ120.58 KB
PDF icon กฎ ก.พ. (พ.ศ. 2547) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547111.79 KB
PDF icon กฎ ก.พ. (พ.ศ. 2547) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน(ฉบับที่ 3)64.31 KB
PDF icon กฎ ก.พ. (พ.ศ.2548) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4)128.31 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2548) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน58.26 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ฉบับที่ 5 (พ.ศ. พ.ศ.2550) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.255094.25 KB

ประเภทเอกสาร: กฎหมาย
เอกสารแนบ:
AttachmentSize
PDF icon กฎ ก.พ. ว่าด้วยจำนวน คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งวิธีการได้มาวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของ อ.ก.พ.วิสามัญ 255176.89 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการใน ก.พ. พ.ศ. 255170.28 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551260.11 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ.255188.88 KB
PDF icon กฏ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ.2551111.26 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 255274.31 KB
PDF icon กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ.2552141.48 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.255282.1 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552126.82 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553300.63 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 255393.87 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 255387.43 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 255365.61 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ว10/2555)90.52 KB
PDF icon กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255646.12 KB
PDF icon กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (ว15/2556)2.72 MB

ประเภทเอกสาร: กฎหมาย
เอกสารแนบ:

ประเภทเอกสาร: หนังสือเวียน
เอกสารแนบ:

ประเภทเอกสาร: หนังสือเวียน
เอกสารแนบ:

ประเภทเอกสาร: หนังสือเวียน
เอกสารแนบ:

ประเภทเอกสาร: หนังสือเวียน
เอกสารแนบ:

ประเภทเอกสาร: หนังสือเวียน
เอกสารแนบ:

ประเภทเอกสาร: หนังสือเวียน
เอกสารแนบ:

ประเภทเอกสาร: หนังสือเวียน
เอกสารแนบ:

ประเภทเอกสาร: หนังสือเวียน
เอกสารแนบ:

ประเภทเอกสาร: หนังสือเวียน
เอกสารแนบ:

ประเภทเอกสาร: หนังสือเวียน
เอกสารแนบ:

ประเภทเอกสาร: หนังสือเวียน
เอกสารแนบ:

Pages

ค้นหาหนังสือเวียน ?

หากท่านต้องการค้นหา หนังสือเวียน กรุณาใช้ระบบ คลังหนังสือเวียน เพื่อการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น