Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
การเปลี่ยนหน่วยงานวินัยระบบ HiPPSอุทธรณ์ร้องทุกข์
เมนูที่เกี่ยวข้อง
การเปลี่ยนหน่วยงานวินัยระบบ HiPPSอุทธรณ์ร้องทุกข์

การเปลี่ยนหน่วยงาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2567

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2567 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. 2566

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2564

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนฯ พ.ศ. 2564

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 และ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561

ใช้งาน

ซักซ้อมแนวทางการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ

ใหม่

ใช้งาน

การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ใหม่

ใช้งาน

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ใช้งาน

การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการสถิติ

ใช้งาน

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566 – 2570

ใช้งาน

หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทบริหาร

ใช้งาน

กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2567 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2567

ใช้งาน

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ใช้งาน

การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

ใช้งาน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ใช้งาน

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content