ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรเฉพาะและหลักสูตรทั่วไป (HRD e - Learning)

หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development)

หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development)

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ว6/2561) คลิ๊ก...

หมวดการพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development)