ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ขอเชิญชวนข้าราชการร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

ด้วยสำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับการทำงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ และรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ของไทย

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ออกแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านเกี่ยวกับการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ ผ่านระบบออนไลน์ทาง www.ocsc.go.th/leave ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๘๘๓๓, ๘๘๔๐ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๖๘

Share this post